Самоорганізація трансверсальної самості в контексті невизначеності (до обгрунтування трансформативного навчання). Ч.1

  • Lyudmyla Gorbunova
Ключові слова: Самоорганізація, трансверсальна самість, невизначеність, складність, глобалізація, трансформативне навчання дорослих, лімінальність, транскультурність, трансформативні стратегії вищої освіти

Анотація

Стаття присвячена аналізу і теоретичному моделюванню процесів самоорганізації трансверсальної самості у просторі лімінальності, що характеризується високим рівнем невизначеності. Дана проблема актуалізується у зв'язку з розробкою проектів і програм трансформативної освіти для дорослих, необхідність якої викликана глибокими процесами глобальних транcформацій в сучасному світі. Трансформативні стратегії і програми розвитку змісту вищої освіти, які артикульовані в переліку ключових освітніх компетентностей ХХІ століття міжнародними організаціями (ЄС, ЮНЕСКО), пов’язані з процесами становлення і трансформації індивідів як цілісних суб’єктів пізнання і дії в межах комунікативних стратегій формування глобального громадянського суспільства. Розроблення і імплементація трансформативних стратегій вищої освіти в змістовному аспекті потребує трансдисциплінарних методологій дослідження процесу навчання дорослих, спрямованого на розвиток «цілісної людини» та її самості як джерела  креативного розвитку.  З метою прояснення особливостей холістичного підходу в дослідженні самості автор звертається до теорії складності, зокрема до синергетики як теорії самоорганізації  складних відкритих систем. Дослідження лімінальних процесів трансформації самості відбувається на основі опису  глобального простору невизначеності як основного контексту таких змін. Визначається релевантність трансверсальної самості в контексті невизначеності як  процесуально-діалогової єдності відмінностей у просторі лімінальності на глобальному та індивідуальному рівнях. Феномен трансверсальної самості, який оприявнюється у просторі лімінальності сучасної культури, постає як продукт самотворення і самоорганізації  індивіда, залученого в стрімкі процеси глобальних трансформацій, а відповідно як предмет трансдисциплінарних освітніх досліджень і як можливий проект трансформативної освіти для дорослих, що базується на новітніх наукових дослідженнях і передових педагогічних технологіях.

 

Посилання

 Бауман З. (2002/2001). Индивидуализированное общество. Пер. с англ. под ред. В.Л.Иноземцева. М.: Логос.

 Бейтсон, Г. (2000). Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии (Пер. с англ.). М.: Смысл.

Герасимов В.П. (2007). Философия и психология самости. Омский научный вестник, Философские науки, 1 (51), 72-76.

URL:https://cyberleninka.ru/article/v/filosofiya-i-psihologiya-samosti-1

 Горбунова Л. (2017). Самість у просторі лімінальності: до обгрунтування трансформативних стратегій вищої освіти.  Філософія освіти. Philosophy of Education, 2 (21), 71-97. URL:www.philosopheducation.com

 Гофман И. (2000).  Представление себя другим в повседневной жизни. Пер. с англ, и вступ. статья А. Д. Ковалева. М.: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2000.

 Кастельс М. (2000/1996). Информационная эпоха: экономика, общество и культура: Пер. с англ. Под науч. Ред. О.И.Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ.

 Юнг, К.Г. (2003) Воспоминания, мечты, размышления. Мн.: «Харвест». URL: lib.ru/PSIHO/JUNG/memdreamrefs.txt

Янчук В.А. (2005). Введение в современную социальную психологию. Минск: Асар.

Anzola, D., Barbrook-Johnson, P., Cano, J.I. (2017). Self-organization and social science. Comput Math Organ Theory, 23, 221–257. DOI 10.1007/s10588-016-9224-2.

URL: https://www.researchgate.net/publication/304009405_Self-organization_and_social_science

 Bernstein, M.J. & Haines Elizabeth (2018). The self as a central tenet of our psychology: New perspectives on the self. Self and Identity, 17:4, 367-370, DOI:10.1080/15298868.2018.1440627. URL: https://doi.org/10.1080/15298868.2018.1440627

 Baumeister, R. F. (1998). The self. In: D. T. Gilbert, S. T. Fiske, & G. Lindzey (Eds.), The handbook of social psychology (680–740). New York, NY: McGraw-Hill.

http://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=425147

 Ewing,  K. P. (1990). The  Illusion  of  Wholeness:  Culture,  Self,  and  the  Experience  of

Inconsistency. Ethos,18(3), 251-78. URL: http://www.academia.edu/2081742/The_illusion_of_wholeness_Culture_self_and_the_experience_of_inconsistency

Gilbert, N., Anzola, D., Johnson, P., Elsenbroich, C., Balke, T., Dilaver, O. (2015). Self-organizing dynamical systems. In: Wright JD (ed) International encyclopedia of the social & behavioral sciences. Elsevier, London.

 Hatch, M.J. (2011). Organizations: a very short introduction. Oxford University Press, Oxford.

URL:http://www.academia.edu/4220339/Review_of_Organizations_A_Very_Short_Introduction_by_Mary_Jo_Hatch

 Hatch MJ, Cunliffe AL (2012) Organization theory: modern, symbolic and postmodern perspectives. Oxford University Press, Oxford

URL:https://www.researchgate.net/publication/234021586_Organization_Theory_Modern_Symbolic_and_Postmodern_Perspectives

 Helbing, D., Yu, W., Rauhut, H. (2011). Self-organization and emergence in social systems: modeling the coevolution of social environments and cooperative behavior. Mathematical Sociology, 35(1–3):177–208. URL: https://www.researchgate.net/.../237296629_Self-Organizatio...

 Hermans, H. J. M., & Kempen, H. J. G. (1998). Moving cultures: The perilous problems of cultural dichotomies in a globalizing society. American Psychologist, 53(10), 1111-1120.

  1. URL: http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.53.10.1111

Hermans, H. J. M., & Dimaggio, G. (2007) Self, identity, and globalization in times of uncertainty: A dialogical analysis. Review of General Psychology, 11(1), 31-61. URL: https://www.taosinstitute.net/.../hermans___dimaggio__in_re...

Land R., Rattray J., Vivian P. (2014).  A Closer Look at Liminality: Incorrigibles and Threshold Capital. In: Threshold Concepts: From Personal Practice  to Communities of Practice. Proceedings of the National Academy’s Sixth Annual Conference and the Fourth Biennial Threshold Concepts Conference. National Academy for Integration of Research, Teaching and Learning. URL: http://www.tara.tcd.ie/bitstream/handle/2262/73147/EPub_2012Proceedings.pdf?sequence=2&isAllowed=y

 Lasch, C. (1984). The Minimal Self: Psychic Survival in Troubled Times, London: Pan Books.

URL: https://www.goodreads.com/book/show/724189.The_Minimal_Self

 Morris,  B.  (1994). Anthropology  of  the self:  The individual  in cultural perspective. London: Pluto Press. URL: https://www.amazon.com/Anthropology-Self-Individual-Cultural-Perspective/dp/0745308589

 Quinn, N. (2006) The self. Anthropological Theory, 6(3), 362-384.

URL: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1463499606066893

Urry, J. (2005). The Complexities of the Global. SAGE Journals. Vol 22, Issue 5.

URL:journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0263276405057201

 Van Meijl, T. (2008).  Culture and Identity in Anthropology: Reflections on ‘Unity’ and ‘Uncertainty’ in the Dialogical Self.  International  Journal for Dialogical Science. Fall, 2008. Vol. 3, No. 1, 165-190.

URL: https://pdfs.semanticscholar.org/.../cc8252b22dd6e5ec5e4ae... 

Біографія автора

Lyudmyla Gorbunova

доктор філос. наук, головний науковий співробітник відділу інтернаціоналізації вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України, головний редактор наукового часопису «Філософія освіти. Philosophy of Education», віце-президент Українського товариства філософії освіти.

Посилання

Anzola, D., Barbrook-Johnson, P., Cano, J.I. (2017). Self-organization and social science. Comput Math Organ Theory, 23, 221–257. DOI 10.1007/s10588-016-9224-2.

URL: https://www.researchgate.net/publication/304009405_Self-organization_and_social_science

Bauman Z. The Individualized Society. Translation from English by V.L. Inozemtsev. M.: Logos (In Russian).

Baumeister, R. F. (1998). The self. In: D. T. Gilbert, S. T. Fiske, & G. Lindzey (Eds.), The handbook of social psychology (680–740). New York, NY: McGraw-Hill.

http://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=425147

Bateson G. (1972). Steps to an Ecology of Mind. N.Y.: Ballantine.

Bernstein, M.J. & Haines Elizabeth (2018). The self as a central tenet of our psychology: New perspectives on the self. Self and Identity, 17:4, 367-370, DOI:10.1080/15298868.2018.1440627. URL: https://doi.org/10.1080/15298868.2018.1440627

Castells, M. (1996). The information age: Economy, society and culture: Vol. 1.The rise of the network society. Oxford, UK:Blackwell.

Ewing, K. P. (1990). The Illusion of Wholeness: Culture, Self, and the Experience of

Inconsistency. Ethos,18(3), 251-78. URL: http://www.academia.edu/2081742/The_illusion_of_wholeness_Culture_self_and_the_experience_of_inconsistency

Gerasimov V.P. (2007). Philosophy and psychology of the self. Omskiy nauchnyy vestnik, Filosofskiye nauki, 1 (51), 72-76 [in Russian].

URL:https://cyberleninka.ru/article/v/filosofiya-i-psihologiya-samosti-1

Gilbert, N., Anzola, D., Johnson, P., Elsenbroich, C., Balke, T., Dilaver, O. (2015). Self-organizing dynamical systems. In: Wright JD (ed) International encyclopedia of the social & behavioral sciences. Elsevier, London.

Goffman, E. (2000). The Presentation Self In Every Day Life. M.: «KANON-press-TS», «Kuchkovo pole» [in Russian].

Gorbunova, L. (2017). Self in a Space of Liminality: Toward the Rationale for Transformative Strategies of Higher Education. Filosofiya osvity. Philosophy of Education, 2 (21), 71-97 [in Ukrainian]. URL:www.philosopheducation.com

Hatch, M.J. (2011). Organizations: a very short introduction. Oxford University Press, Oxford.

URL:http://www.academia.edu/4220339/Review_of_Organizations_A_Very_Short_Introduction_by_Mary_Jo_Hatch

Hatch, M.J., Cunliffe, A.L. (2012). Organization theory: modern, symbolic and postmodern perspectives. Oxford University Press, Oxford

URL:https://www.researchgate.net/publication/234021586_Organization_Theory_Modern_Symbolic_and_Postmodern_Perspectives

Helbing, D., Yu, W., Rauhut, H. (2011). Self-organization and emergence in social systems: modeling the coevolution of social environments and cooperative behavior. Mathematical Sociology, 35(1–3):177–208. URL: https://www.researchgate.net/.../237296629_Self-Organizatio...

Hermans, H. J. M., & Kempen, H. J. G. (1998). Moving cultures: The perilous problems of cultural dichotomies in a globalizing society. American Psychologist, 53(10), 1111-1120.

URL: http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.53.10.1111

Hermans, H. J. M., & Dimaggio, G. (2007). Self, identity, and globalization in times of uncertainty: A dialogical analysis. Review of General Psychology, 11(1), 31-61. URL: https://www.taosinstitute.net/.../hermans___dimaggio__in_re...

Jung, C.G. (2003). Memories, Dreams, Reflections [In Russian]. URL: lib.ru/PSIHO/JUNG/memdreamrefs.txt

Land R., Rattray J., Vivian P. (2014). A Closer Look at Liminality: Incorrigibles and Threshold Capital. In: Threshold Concepts: From Personal Practice to Communities of Practice. Proceedings of the National Academy’s Sixth Annual Conference and the Fourth Biennial Threshold Concepts Conference. National Academy for Integration of Research, Teaching and Learning. URL: http://www.tara.tcd.ie/bitstream/handle/2262/73147/EPub_2012Proceedings.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Lasch, C. (1984). The Minimal Self: Psychic Survival in Troubled Times, London: Pan Books.

URL: https://www.goodreads.com/book/show/724189.The_Minimal_Self

Morris, B. (1994). Anthropology of the self: The individual in cultural perspective. London: Pluto Press. URL: https://www.amazon.com/Anthropology-Self-Individual-Cultural-Perspective/dp/0745308589

Quinn, N. (2006). The self. Anthropological Theory, 6(3), 362-384.

URL: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1463499606066893

Stein, M. (2007/1998). Transformation: Emergence of the Self. Translation into Russian. «Kogito-Tsentr» [in Russian].

Urry, J. (2005). The Complexities of the Global. SAGE Journals. Vol 22, Issue 5.

URL:journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0263276405057201

Van Meijl, T. (2008). Culture and Identity in Anthropology: Reflections on ‘Unity’ and ‘Uncertainty’ in the Dialogical Self. International Journal for Dialogical Science. Fall, 2008. Vol. 3, No. 1, 165-190.

URL: https://pdfs.semanticscholar.org/.../cc8252b22dd6e5ec5e4ae...

Yanchuk, V.A. (2005). Introduction to modern social psychology. Minsk: Asar [in Russian].

Опубліковано
2018-06-01
Як цитувати
Gorbunova, L. (2018). Самоорганізація трансверсальної самості в контексті невизначеності (до обгрунтування трансформативного навчання). Ч.1. Філософія освіти. Philosophy of Education, 22(1). Retrieved із https://philosopheducation.com/index.php/philed/article/view/430
Розділ
Статті