Самоорганізація трансверсальної самості в контексті невизначеності (до обґрунтування трансформативного навчання). Ч.1

  • Lyudmyla Gorbunova
Ключові слова: Самоорганізація, трансверсальна самість, невизначеність, складність, глобалізація, трансформативне навчання дорослих, лімінальність, транскультурність, трансформативні стратегії вищої освіти

Анотація

Проблема самоорганізації самості в контексті невизначеності постає у зв’язку з розробкою проектів і програм трансформативної освіти для дорослих, необхідність якої викликана глибокими процесами глобальних транcформацій в сучасному світі. Трансформативні стратегії і програми розвитку змісту вищої освіти, які артикульовані в переліку ключових освітніх компетентностей ХХІ століття міжнародними організаціями (ЄС, ЮНЕСКО), пов’язані з процесами становлення і трансформації індивідів як цілісних суб’єктів пізнання і дії в межах комунікативних стратегій формування глобального громадянського суспільства. Розроблення і імплементація трансформативних стратегій вищої освіти в змістовному аспекті потребує трансдисциплінарних методологій дослідження процесу навчання дорослих, спрямованого на розвиток «цілісної людини» та її самості як джерела  креативного розвитку.

Перша частина статті присвячена аналізу еволюції поглядів на самість в метафізичній традиції, які в основному були сконцентровані навколо бінарно-опозиційних систем аргументації, представлених, з одного боку, картезіанською філософією самості як субстанції, з другого – юмівським баченням самості як сукупності відчуттів. Розглядається динаміка аргументацій цих метафізичних контрпозицій, яким іманентно притаманні як відцентрові інтенції дискурсу, так і взаємотяжіння. Аналізуються суттєві тези цих філософій, які позначили розвиток і розгалуження загальних тенденцій в дослідженні самості і які можуть слугувати методологічним взаємодоповнювальним підґрунтям в наших зусиллях подолати бінаризм в дослідженні самості в контексті постметафізичних запитів. Визначається релевантність трансверсальної самості в контексті невизначеності як  процесуально-діалогової єдності відмінностей у просторі лімінальності на глобальному та індивідуальному рівнях.

 

Посилання

Адо П. (1989/1991). Плотин, или простота взгляда. Перевод Е.Штофф. М.: Греко-латинский кабинет Ю.А.Шичалина. URL: http://www.platonizm.ru/content/ado-plotin-ili-prostota-vzglyada

Аристотель (1978). Категории. В: Сочинения в четырех томах, т.2. М., «Мысль», 51-90.

Боэций (1990). «Утешение Философией» и другие трактаты. М., Наука. URL: http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_srednevekovaja/boehcij_uteshenie_filosofiej_i_drugie_traktaty/8-1-0-1244

Гегель (1959). Феноменология духа. В: Соч., т. ІV. М.: Mысль.

Горбунова Л. (2013). Теорія трансформативного навчання: освіта для дорослих в умовах «плинної сучасності». Філософія освіти. Philosophy of Education, 2 (13), 66-114. URL: www.philosopheducation.com.

Горбунова Л. (2016). Ключові компетенції у транснаціональному освітньому просторі: визначення та імплементація. Філософія освіти. Philosophy of Education, 2 (29), 97-117. URL: www.philosopheducation.com.

Горбунова Л. (2017). Самість у просторі лімінальності: до обґрунтування трансформативних стратегій вищої освіти. Філософія освіти. Philosophy of Education, 2 (21), 71-97. URL: www.philosopheducation.com.

Декарт Р. (1640/1994). Размышления о первой философии.  Перевод С. Я. Шейнман-Топштейн. URL: http://psylib.org.ua/books/dekar02/index.htm

Декарт Р. (1644/1950). Начала философии.  В: Ренэ Декарт. Избранные произведения. М.: Политиздат. URL:http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_novoe_vremja/dekart_reneh_izbrannye_proizvedenija/10-1-0-3249

Лейбниц Г.-В. (1982). Монадология. В: Сочинения в четырех томах: Т.1. М.: Мысль, 413-429.

Лосский Н.О. (1991). Мир как органическое целое. В: Лосский Н.О. Избранное. М.: Правда. URL: http://platona.net/load/knigi

Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. Латинская патристика. М., «Мысль», 1979, с. 181-340. URL: https://www.mpda.ru/publ/text/388135.html

Спиноза Б. (1957). Избранные произведения в двух томах. М.: Гос. Изд-во политической литературы, т.1. URL: http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_novoe_vremja/spinoza_izbrannye_proizvedenija/10-1-0-4184

Шеллинг (1987). Система трансцендентального идеализма. В: Соч. в 2 т., Т.1. М.: Mысль, 227-489.

Юм Д. (1740/ 1965). Трактат о человеческой природе. В: Давид Юм. Сочинения в 2 т., Т.1. М., 1965.

Benovsky, J. (2009). The Self: a Humean Bundle and/or a Cartesian Substance? EuJap, Vol. 5, no. 1. URL: https://www.ffri.hr/phil/casopis/abstracts/5_1_1.pdf

Dainton, B. (2008). The Phenomenal Self. Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York. URL: http://people.exeter.ac.uk/sp344/Dainton%20-%20The%20Phenomenal%20Self.pdf

Біографія автора

Lyudmyla Gorbunova

доктор філос. наук, головний науковий співробітник відділу інтернаціоналізації вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України, головний редактор наукового часопису «Філософія освіти. Philosophy of Education», віце-президент Українського товариства філософії освіти.  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5388-145X         email: lugor2048@gmail.com

Посилання

Aristotle (1978). Categories. In: Works in four volumes. Vol.2. M.: Mysl', 51-90 [in Russian].

Benovsky, J. (2009). The Self: a Humean Bundle and/or a Cartesian Substance? EuJap, Vol. 5, no. 1. URL: https://www.ffri.hr/phil/casopis/abstracts/5_1_1.pdf

Boethius (1990). "Consolation by Philosophy" and other treatises. M., Nauka [in Russian]. URL: http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_srednevekovaja/boehcij_uteshenie_filosofiej_i_drugie_traktaty/8-1-0-1244

Dainton, B. (2008). The Phenomenal Self. Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York. URL: http://people.exeter.ac.uk/sp344/Dainton%20-%20The%20Phenomenal%20Self.pdf

Descartes, R. (1640/1994). Meditationes of prima philosophia. Translation by S. Ya. Sheinman-Topstein [in Russian]. URL: http://psylib.org.ua/books/dekar02/index.htm

Descartes, R. (1644/1950). Principles of Philosophy. In: Rene Descartes. Selected works, Moscow: Politizdat [in Russian]. URL:http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_novoe_vremja/dekart_reneh_izbrannye_proizvedenija/10-1-0-3249

Gorbunova, L. (2013). Theory of Transformative Learning: Adult Education in the Context of “Liquid Modernity”. Filosofiya osvity. Philosophy of Education, 2 (13), 66-114 [in Ukrainian]. URL: www.philosopheducation.com.

Gorbunova, L. (2016). Key Competencies in Transnational Educational Space: the Definition and Implementation. Filosofiya osvity. Philosophy of Education, 2 (29), 97-117 [in Ukrainian]. URL: www.philosopheducation.com.

Gorbunova, L. (2017). Self in a Space of Liminality: Toward the Rationale for Transformative Strategies of Higher Education. Filosofiya osvity. Philosophy of Education, 2 (21), 71-97 [in Ukrainian]. URL: www.philosopheducation.com.

Hadot, P. (1989/1991). Plotin or the simplicity of the look. Translation by E.Shtoff. M.: Greco-Latin Cabinet of Y.A. Shichalin [in Russian]. URL: http://www.platonizm.ru/content/ado-plotin-ili-prostota-vzglyada

Hegel (1959). Phenomenology of the spirit. In: Works, Vol. IV. M.: Mysl' [in Russian].

Hume, D. (1740/1965). A Treatise of Human Nature. In: David Hume. Works in 2 volumes, T.1. M., 1965 [in Russian].

Leibniz, G.-V. (1982). Monadology. In: Works in four volumes: T.1. M.: Mysl', 413-429 [in Russian].

Lossky, N.O. (1991). The world as an organic whole. In: Lossky N.O. Selected Works. M .: Pravda [in Russian]. URL: http://platona.net/load/knigi

Mayorov, G.G. (1979). Formation of medieval philosophy. Latin patristic. M., " Mysl' ", 181-340 [in Russian]. URL: https://www.mpda.ru/publ/text/388135.html

Schelling (1987). The system of transcendental idealism. In: Works in 2 volumes, V.1. M.: Mysl', 227-489 [in Russian].

Spinoza, B. (1957). Selected works in two volumes. Moscow: Gos. Izd-vo politicheskoy literatury, vol. 1[in Russian]. URL: http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_novoe_vremja/spinoza_izbrannye_proizvedenija/10-1-0-4184

Опубліковано
2018-06-01
Як цитувати
Gorbunova, L. (2018). Самоорганізація трансверсальної самості в контексті невизначеності (до обґрунтування трансформативного навчання). Ч.1. Філософія освіти. Philosophy of Education, 22(1). Retrieved із https://philosopheducation.com/index.php/philed/article/view/430
Розділ
Статті