РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА

ГАЛУЗЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

«Філософія освіти. Philosophy of Education» - науковий часопис, що видається Інститутом вищої освіти Національної Академії педагогічних наук України у співпраці з Українським товариством філософії освіти.

«Філософія освіти. Philosophy of Education» є рецензованим часописом з відкритим доступом, який зорієнтований на парадигмальні, теоретичні, методологічні і концептуальні питання філософії освіти.

«Філософія освіти. Philosophy of Education» друкує статті, що презентують широкий спектр філософських та освітніх питань, звертаючи увагу на проблеми освіти в контексті глобалізації, інформаційної революції, транзитного суспільства, яким є Україна. Він виводить сучасні дослідження на розуміння стратегій реформування освіти в ХХІ столітті з позицій різних методологій і філософських підходів. У журналі були опубліковані перші переклади українською мовою праць (М. Горкгаймер, Ю.Габермас, П.Слотердайк) та оригінальні статті, звернення до читачів, інтерв'ю відомих сучасних філософів, соцологів та педагогів, таких як В.Макбрайд, П.Макларен, Е. Ласло, П.Штомпка, С.Штобрін, Дж.Бішоп, Дж.Гор, Ян де Груф, М.Пітерс, Ф.Фукуяма, М.Буравой, Джин-Ван Парк. Журнал формує простір філософського дискурсу, є центром Українського товариства філософії освіти, а також розвиває контакти з науковими спільнотами інших країн. Склад редколегії представлений дослідниками з України, Молдови, Росії, Польщі, Греції, США та Хорватії. Її діяльність передбачає не тільки видання журналу, а й проведення наукових конференцій, методологічних семінарів, круглих столів з актуальних проблем освіти, популяризацію та впровадження дослідницьких ідей і розробок в освітню практику, що знаходить відображення в проблематиці журналу.

Ми вітаємо статті, написані професійними науковцями та практиками з проблем:

 • філософія освіти,
 • історія філософії освіти,
 • західні і незахідні традиції у філософії освіти,
 • освітні стратегії та практики,
 • університетські студії,
 • філософія статі та гендеру та її освітні імплікації,
 • методологічні засади сучасної освіти,
 • трансдисциплінарний дискурс в науці і освіті,
 • філософія розуму і освітні перспективи,
 • мультикультурна освіта,
 • філософія безперервної освіти, філософія освіти для дорослих,
 • філософія для дітей,
 • глобальні виклики освіті,
 • українська філософія освіти,
 • освіта та релігія,
 • освіта та мистецтво.

 

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ

  1. Редколегія приймає рішення щодо можливості оприлюднення статей лише після завершення процедури їх анонімного рецензування.
  2. Відповідність запропонованих на розгляд Редколегії статей науковій спеціалізації журналу визначає Головний редактор; він обирає для кожної статті двох рецензентів з числа провідних українських чи зарубіжних фахівців.
  3. Практикується «подвійне сліпе рецензування»: рецензенти не знають хто є автором, автори, своєю чергою, не знають, хто є рецензентами.
  4. Редакція у дводенний термін повідомляє авторові про прийняття його статті до розгляду. Головний редактор особисто надсилає статті рецензентам і отримує від них тексти рецензій.
  5. Термін рецензування – до 2-х місяців.
  6. В рецензії відзначається:
   • оригінальність і наукова новизна статті;
   • коректність цитувань;
   • відповідність змісту статті її назві;
   • чи враховує автор найсучасніші публікації в тій царині філософського знання, якій присвячено статтю.
   • остаточний висновок щодо прийняття статті до друку, відправлення на доопрацювання чи відхилення,
   • а також (за наявності) ті недоліки статті, що не є предметом наукової дискусії й мають бути виправлені автором.
  7. Головний редактор складає єдиний список зауважень рецензентів і надсилає його авторові.
  8. Головний редактор має право додавати до зауважень рецензентів власні зауваження.
  9. Доопрацьований варіант статті направляється на розгляд тим самим рецензентам. Повторне рецензування триває до двох місяців.
  10. Головний редактор ніколи не розголошує імен рецензентів.
  11. Якщо висновки рецензентів позитивні, це є, як правило, основною підставою для прийняття статті до публікації. Але Редколегія, у окремих випадках, має право не погодитись із рішенням рецензентів, якщо виявляться вагомі підстави для цього.
  12. Якщо оцінки рецензентів щодо деяких статей розбіжні, Редколегія приймає спеціальне рішення: прийняти / відхилити ці статті або призначити нових рецензентів.
  13. Якщо статтю відхилено, Редакція інформує автора електронним листом про мотиви відмови.
  14. Відхилені статті не можуть бути розглянуті знову. Редколегія не дискутує з авторами щодо підстав відхилення статей.

 

ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ РЕЦЕНЗУВАННЯ І РЕДАГУВАННЯ СТАТЕЙ

Стосунки між авторами, редакцією й рецензентами в нашому журналі ґрунтуються на засадах академічної доброзичливості, об’єктивності оцінок та пріоритету наукової якості. Ми керуємося принципами Code of Conduct for Editors, створеного Комітетом з етики публікації (COPE), зокрема

FAIR PLAY

Рукописи мають оцінюються на підставі їхньої наукової якості, незалежно від до раси, етнічної приналежності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, громадянства чи політичних поглядів автора.

НЕДОПУЩЕННЯ ПЛАГІАТУ, НАКЛЕПІВ І ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Наш журнал відхиляє будь-як матеріали, де не дотримано вимог щодо недопущення плагіату, наклепів і порушень авторського права.

ОБОВ’ЯЗКИ РЕДАКТОРІВ

Головний редактор керується політикою редколегії журналу й радиться з іншими редакторами та рецензентами щодо рішення про публікацію.

РЕДАКТОРИ

   • мають всі повноваження відхилити / прийняти статтю, керуючись об'єктивними науковими критеріями й висновками рецензентів;
   • гарантують якість матеріалів, які вони публікують;
   • повинні виявляти будь-які конфлікти інтересів;
   • забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується представлених рукописів;
   • обстоювати свободу наукового самовираження;

Якщо редактори мають підозри щодо автентичності, оригінальності чи етичної коректності статті, її оприлюднення відкладається до того часу, коли всі сумніви дістануть остаточне з’ясування. Не оприлюднені матеріали з представлених на розгляд редколегії рукописів редактори не можуть використовувати у власних дослідженнях без письмової згоди авторів.

ОБОВ’ЯЗКИ АВТОРІВ

    Автори повинні
   • переконатися, що їхні твори є справді оригінальними;
   • зробити істотний внесок у дослідження (якщо одна стаття має кілька авторів);
   • підтвердити, що рукопис раніше не було опубліковано в іншому місці й що в даний час його не подано на розгляд в інше видання;
   • позначити всі джерела, використані в роботі над рукописом;
   • повідомити про будь-які істотні конфлікти інтересів, що можуть вплинути на оцінку їхніх рукописів.

Інформація, отримана авторами приватно (в розмовах, листуванні чи в обговоренні з третіми особами) не повинна використовуватися або розголошуватися без явного письмового дозволу від джерела. Подаючи статтю на розгляд Редколегії, автори погоджуються з тим, що їхня праця, у разі оприлюднення в друкованій версії журналу Філософія освіти. Philosophy of Education, буде автоматично виставлена у відкритий доступ на сайті журналу.

ОБОВ’ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ

    Рецензенти повинні:
   • повідомляти редакцію про будь-які конфлікти інтересів, що можуть визначати їхні висновки;
   • зберігати конфіденційність інформації, що стосується рукопису;
   • бути об'єктивними й конструктивними у своїх відгуках.

Не оприлюднені матеріали з представлених на розгляд редколегії рукописів рецензенти не можуть використовувати у власних дослідженнях без письмової згоди авторів.

 

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

«Філософія освіти. Philosophy of Education» є часописом з відкритим доступом. А це означає, що весь зміст є вільно доступним, безкоштовним для користувача або його/її установи. Люди можуть читати, завантажувати, копіювати, або робити посилання на повні тексти статей в цьому журналі, не питаючи попереднього дозволу від видавця або автора. Це здійснюється відповідно до визначеної BOAI (Будапештська ініціатива щодо відкритого доступу) політики відкритого доступу.

Автор, що подає статтю для публікації, гарантує, що робота не є порушенням будь-якого існуючого авторського права. Для зручності поширення і забезпечення належних політик використання статей копірайт передається видавцю, якщо не обумовлено інше.

До статей застосовуються права, позначені в ліцензії Creative Commons Attribution (CC BY). Будь ласка, переконайтеся, що правовласник сторонніх авторських матеріалів, які ви використовуєте у статті, надав вам дозвіл на публікацію цих матеріалів у рамках відповідних умов ліцензії, або відповідним повідомленням.

 

ПОЛІТИКА ОПЛАТИ

Розміщення статей авторів в журналі, а також доступ до архіву випусків журналу, є безкоштовними.