Увійдіть на сайт або Реєстрація, щоби мати можливість подавати статті.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів.

Керівництва для авторів

Редколегія приймає до розгляду тексти філософсько-освітньої тематики, включаючи міждисциплінарну сферу досліджень освітніх проблем: статті, переклади, рецензії, огляди книг і наукової періодики, інформаційно-аналітичні огляди конференцій, семінарів, круглих столів тощо.

Статті мають а) містити безперечну наукову новизну; б) враховувати провідні сучасні публікації з відповідної проблематики й історію її розгляду; в) відповідати науковим пріоритетам журналу;

Публікація у нашому журналі є безкоштовною для авторів.

Фактом подання матеріалу в журнал Філософія освіти/Philosophy of Education автор висловлює згоду з чинними в нашому журналі редакційною політикою, етичними принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, Положеннями про авторські права та про конфіденційність.

Рішення щодо можливості прийняття до друку здійснюється за результатами «подвійного сліпого» рецензування;

Матеріали подаються електронною поштою lugor2048@gmail.com або через сайт журналу philosopheducation.com;;

Технічні вимоги до тексту:

орієнтовний обсяг 20–40 тис. знаків; мови українська, англійська, російська; формат Word, шрифт Times New Roman, кегль 12, інтервал між рядками 1,5;

Оформлення посилань (APA Style):

У форматі АPА застосовується метод цитування «автор-дата». Це означає, що прізвище автора та рік публікації джерела повинен з'явитися в тексті, наприклад (Джонс, 1998), а повна інформація про джерело – в списку використаних джерел.

 • наприкінці статті наводиться 2 ненумерованих алфавітних списка цитованої літератури, окремо кирилицею і латиною (транслітерація на англійську всіх прізвищ авторів і переклад назв наукових праць) згідно з форматом АРА (зразки оформлення літератури за цим форматом див., наприклад, тут: http://liu.cwp.libguides.com/citapa; див. також поточний номер журналу на сайті; можна також скористатися сервісом створення списків літератури з текстового редактора Microsoft Word;
 • посилання в тексті подаються у круглих дужках і містять: прізвище автора (редактора, укладача тощо; при наявності кількох авторів, наводиться лише прізвище першого і символ …) з відповідної позиції у списку літератури / кома / пробіл / рік видання / двокрапка / пробіл / номер сторінки (або діапазон номерів через тире)
  зразок оформлення посилання: (Кастельс 2000: 101-102);
 • якщо на один рік припадає кілька видань одного автора, цитованих у статті, то у списку літератури такі джерела розташовуються за алфавітом, а після року видання (в т.ч. й у посиланні) слід ставити відповідну літеру латинського алфавіту, починаючи з а (наприклад, 1990a, 1990b, 1990с тощо);
 • вказується спочатку прізвище автора, потім його ініціали. Перераховуються всі автори, якщо їх менше семи або сім чоловік. Якщо їх більше семи, то перераховуються перші шість прізвищ, потім ставиться три крапки, після трьох крапок вказують прізвище останнього автора роботи;
 • перелік будується за алфавітним порядком на підставі перших букв прізвищ авторів;
 • якщо згадуються кілька статей одного автора або авторів, їх потрібно привести в хронологічному порядку від найбільш ранньої до пізньої дати;
 • назви журналів вказуються курсивом, повністю зі збереженням застосування самим журналом заголовних букв та знаків пунктуації;
 • при посилання на книги, глави, статті, веб-сторінки, з великої літери пишуться тільки заголовок, підзаголовок, перше слово після двокрапки, а також імена власні;
 • назви книг, журналів, збірників пишуться курсивом;
 • не можна писати курсивом, підкреслювати або обрамляти лапками назви журнальних статей або нариси зі збірок;
 • у посиланнях на твори, наведені у списку літератури без зазначення автора (збірники, енциклопедії тощо), слід замість прізвища автора наводити перші слова заголовку цитованого видання; якщо фраза виявляється завеликою чи неприйнятною з інших причин, можна при першому цитуванні запровадити абревіатуру, описавши її у примітці, й надалі послуговуватися саме абревіатурою;
  зразок оформлення посилання: (Філософський енциклопедичний, 2002: 234-235) або (ФЕС, 2002: 234-235);
 • якщо видання не має автора, але на офіційній сторінці вказано укладача, відповідального редактора тощо, їх можна наводити замість автора, вдаючись до відповідних позначок за стандартом АРА: (Укл.), (Ред.) тощо;

Примітки подаються внизу сторінки або після основного тексту перед списком літератури.

В цитуваннях слід уникати подвійного перекладу. 

Бажано посилатися на оригінали цитованих іншомовних першоджерел.

Стаття має супроводжуватися: 

1) коротким описом її наукової новизни; 2) анотацією (українською, англійською та російською мовами, 1800 знаків); 3) перекладом назви статті англ. та рос. мовами; 4) переліком ключових слів (укр., рос., англ. мовами).

Автори статей також мають подати про себе такі дані:
українською, російською та англійською мовами: прізвище, ім’я та по батькові (обов’язковим є також подання ORCID ID за зразком: orcid.org/0000-0001-6860-4730);
науковий ступінь, учене звання (за наявності);
місце основної роботи, посада;
номер телефону, e-mail та (мовою статті) адреса і сфера наукових інтересів.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.