Boychenko Mykhailo Ivanovych

boychenko

Doctor of Sciences in Philosophy, Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv (Professor of the Department of Theoretical and Practical Philosophy); Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine (Chief Scientist of the Department of History and Philosophy of Education)

Email: boychenkomy@gmail.com boychenko_m@univ.net.ua

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-1404-180X

Scopus Author ID: 57209587504 

Web of Science ResearcherID: D-4776-2019

Author of Translations:

from German – Niklas Luhmann’s “Zweckbegriff und Systemrationalitaet” and “Soziale systeme” and compilation-translation of the book, consist of chapters of Niklas Luhmann’s different works “Time and systemic rationality”;

from English – Richard Rorty’s (“Postmodernist bourgeois liberalism”) and Johann Huyzinga (chapters from the book “Homo Ludens”).

Research interests:

Social Philosophy, Philosophy of Education, Philosophy of Politics, Theory of Social Systems.

Publications:

More than 180 scientific and educational publications, including one individual monograph “Systemic approach in social cognition: value and functional aspects”, chapters in 12 collective monographs, chapters in the textbook “Fundamentals of Practical Philosophy” and the book “Philosophy of Education”; in cooperation with I.V.Boychenko was the author of the manual for the distant education “Philosophy” (in two parts).

Executive Secretary of the dictionaries “Philosophical Dictionary of Social terms” and “Philosophy of Politics”. Co-author of the 6 encyclopedic dictionaries.

 

Monograph and chapters in collective monographs

 1. Бойченко М.І. (2011) Системний підхід у соціальному пізнанні: ціннісні та функціональні аспекти. Монографія. К.: ПРОМІНЬ, 320 с.
 2. Бойченко М.І. (2019) Філософсько-правові аспекти соціальної комунікації за доби глобалізації: універсальне та партикулярне, системне та інституційне. Державно-правове регулювання суспільних відносин в умовах глобалізаційних викликів: вітчизняні та міжнародні реалії: Монографія /Київський університет права НАН України, за заг. ред. проф.. Ю.Л.Бошицького. К.: Талком, 2019. – 804 с. С. 17-48.
 3. Бойченко М.І. (2018) Соціальні чесноти як морально-політична основа захисту прав людини. Актуальні проблеми міжнародного права (на прикладі України та Грузії). Колективна монографія. За заг. ред.. проф. Ю.Бошицького та проф.. А.Махарадзе (до 100-ліття Національної академії наук України. К.: Талком, С. 122-129.
 4. Бойченко М.І. (2017) Конституціоналізм як філософський принцип. Актуальні проблеми сучасного конституціоналізму (на прикладі України та Республіки Польща): колективна монографія. К.: Талком, С. 6-20.
 5. Бойченко М.І. (2017) Етос комунікативних спільнот та генералізація соціальних цінностей. Діалог і порозуміння для європейської і світової спільнот. Монографія /За ред.. А.Ф.Карася. Львів: ЛНУ, С. 41-49.
 6. Бойченко М.І. (2013) Системні засади наукового дослідження аксіологічних характеристик поведінки особистості. Наука і цінності людського буття / [Альчук М.П., Бойченко М.І., Вишинський С.Д. та ін.] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В.П. Мельника. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, С. 446-462.
 7. Бойченко М.І. (2012) Системна природа соціального буття. Буття людини в суспільстві: відносини, спілкування, духовність: системний виклад. Монографія /І.В.Бойченко, М.І.Бойченко та інші. К.: Промінь, С. 7-25, 50-60, 110-124.
 8. Бойченко М.І. (2011) Стійкі комунікативні спільноти й соціальні практики. Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти). К.: ВПЦ “Київський університет”, С. 218-240.
 9. Бойченко М.І. (2011) Роль гуманітарної освіти в інтеграції змісту освіти у ВНЗ негуманітарного профілю. Теоретико-методологічні засади інтеграції змісту гуманітарної освіти у вищих навчальних закладах негуманітарного профілю: Монографія; за заг. ред.. Г.В.Онкович. К.: Педагогічна думка, С. 60-67.
 10. Бойченко М.І. (2011) Основні парадигми розвитку системи вищої освіти. Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті євроінтеграційних процесів / [Авт. кол.: В.Андрущенко (керівник), М.Бойченко, Л.Горбунова, В.Лутай та ін.]. К.: Педагогічна думка, С. 21-35.
 11. Бойченко М. (2010) Людина як буття та творець буття. Буття людини в суспільстві: відносини, спілкування, духовність. Історико-філософський ракурс. К.: Промінь, С. 7-16.
 12. Бойченко М. (2009) Системні виміри духовного життя українського народу. Духовне життя українського суспільства: теоретико-методологічні та онтологічні проблеми розвитку: у трьох книгах / За заг.ред. М.Михальченка, В.Скотного. Книга перша. Київ-Дрогобич: Інф.-ред. відділ ДДПУ ім. Івана Франка, Т. 1. С. 207-233.
 13. Бойченко М. (2007) Застосування системного підходу в гуманітарній освіті. Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти. К.: Педагогічна думка, С. 49-66.
 14. Бойченко М. (2003) Ігрові концепції в структурі західно-європейської цивілізації (формування некласичного підходу)”. Цивілізація: структура і динаміка / І.В.Бойченко, О.В.Романенко, М.І.Бойченко та ін. За ред. І.В.Бойченка та О.В. Романенко. К.: Видавець Купріянова О.О., 2003. С.271-315.
 15. Бойченко М. (1999) Соціальні та системні інтеграції у цивілізаційному процесі: гра і лідер. Цивілізація та історія [колективна монографія]. К,: Київський інститут “Слов’янський університет”, С.110-135.
 16. Бойченко М. (1996) Игра как форма человеческих отношений и способ познания. Общественные отношения и социальное познание (Методологический анализ). К.: Институт философии НАН Украины, (Деп. в ГНТБ Украины 03701.97, N5 – УК 97). С. 101-134.
 17. Бойченко М. (1995) Гра, закон і історія у Хейзінги. Суспільні закони та їх дія: Монографія. К.: Наукова думка, С. 187-189.

Articles in Scopus, Web o Science Index journals

 1. Boychenko, M., Yakovleva, O., & Kushnir, O. (2019). Normative and performative aspects of social predictions in the context of philosophy of education. Perspectives Of Science And Education, 38(2). doi: 10.32744/pse.2019.2.2 (Scopus)
 2. Boichenko, M., Shevchenko, Z., & Pituley, V. (2019). The role of biological and social factors in determining gender identity. Anthropological Measurements of Philosophical Research, (15), 11-21. doi: 10.15802/ampr.v0i15.169468 (Web of Science)
 3. Boichenko, M., Yakovleva, O., & Liakh, V. (2018). Civilizational and institutional aspects of national self-identification in Ukraine: philosophical-anthropological approach. Anthropological Measurements of Philosophical Research, (14), 50-61. doi: 10.15802/ampr.v0i14.150555 (Web of Science)
 4. Бойченко М., Полищук А., & Горохова И. (2018). Социальная критика как фактор коллективного действия (социально-философский подход). Studia Warmińskie, (55), 81-92. (Web of Science)

Articles in encyclopedic dictionaries

 1. Бойченко М. (2003) Антропософія, Відносини виробничі, відносини суспільні, Гадамер, Гартман, Гра, Зіммель, Лоський, Лукач, Уайтхед, Хабермас, Хейзінга, Хоркхаймер. Філософія політики. Короткий енциклопедичний словник / Голова редколегії – Л.В. Губерський. Київ: Знання України, С. 40-41, 102-103, 104-105, 129-130, 130-132, 159-160, 239-240, 329-330, 331-332, 585-586, 623, 630-631, 632-633.
 2. Бойченко М. (2002) Антропософія, відносини виробничі, відносини суспільні, Гадамер, гра, Зіммель, Лоський, Лукач, модернізації теорія, Уайтхед, Хабермас, Хейзінга, Хоркхаймер. Філософський словник соціальних термінів / За заг. ред.. В.П.Андрущенка. Київ-Харків: Корвін, С. 50-52, 138-139, 139-140, 165-166, 198-199, 313-314, 410-412, 412-413, 460-462, 600-601, 634-635, 643-644, 644-645.
 3. Бойченко М. (2002) Відносини суспільні, Гартман, Зиммель, Лосський, професія. Філософський енциклопедичний словник / Голова редколегії – В.І.Шинкарук. Київ: Абрис, С. 85-86, 106-107, 227, 344, 531-532.
 4. Бойченко М. (2002) Благо, випадковість в історії, гра, гра в історії. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник / Голова редколегії – В.М.Литвин. Київ: Вища школа, С. 36-37; 55-56; 76-77, 77.
 5. Бойченко М. (1998) Антропософія, Благо, Гра в історії, Теорія модернізації. Соціологія: Короткий Енциклопедичний словник / За заг. ред. В.І.Воловича. Київ: Український центр духовної культури, С. 33-34, 47-48, 104-105, 629-631.
 6. Бойченко М. (1997) Антропософія, Гадамер, Гартман, Гра, Зіммель, Лоський, Лукач, Модернізації теорія, Уайтхед, Хабермас, Хейзінга, Хоркхаймер. Соціальна філософія: Короткий Енциклопедичний словник / За заг. ред. В.П.Андрущенка, М.І. Горлача. Київ-Харків: Рубікон, С. 33-34, 94-95, 96-97, 109-110, 161-162, 215-216, 216-217, 244-245, 361-362, 380, 381, 383.

Articles in journal “Philosophy of Education”

 1. Бойченко М. (2019) Інституційні засади академічної доброчесності: філософська та правова концептуалізація. Філософія освіти. № 1 (24). С. 97-114.
 2. Бойченко М. (2017) Між “напівосвітою” і “напівдією”: у пошуках шляху до дієвої освіти. Філософія освіти. № 2 (21). С. 219-239.
 3. Boychenko Mykhailo, Eliopoulos Panos, Gorbunova Lyudmyla, Kultaieva Mariia et altera (2016) MASS CULTURE, EDUCATION AND THE PERSPECTIVE OF INDIVIDUALITY Methodological seminar was conducted by the scientific journal “Philosophy of Education” (Institute of Higher Education, National Academy of Educational Sciences of Ukraine). Philosophy of Education. № 1 (18).С. 47-71.
 4. Бойченко М. (2015) Історичне становлення інституційних засад критичного мислення: економічний, релігійний, мистецький та віртуальний виміри. Філософія освіти. № 2 (17). С. 132-152.
 5. Бойченко М. (2014) Історичне становлення інституційних засад критичного мислення: ідейний, освітній, правовий та політичний виміри. Філософія освіти. № 2 (15). С. 80-97.
 6. Бойченко М. (2009) Цінності як категорія філософії освіти (соціально-філософський та філософсько-антропологічний ракурси). Філософія освіти. № 1-2 (8). С. 99-107.

Articles about education in other periodical scientific editions

 1. Бойченко М. (2019) Філософська методологія історичного дослідження сфери освіти (про необхідність запобігання тенденційності історичних досліджень). Мультиверсум. Філософський альманах. № 5-6 (171-172). С. 34-48.
 2. Бойченко М. (2019) Педагогічний дискурс довкола філософії техніки: інструменталізм, гуманізм та ціннісний функціоналізм у освіті. Філософія науки, техніки та архітектури у гуманістичному вимірі. Матеріали 2-ї всеукраїнської конференції (м. Київ, 29-30 листопада 2019 року) /відп. за випуск І.В.Чорноморденко. К.: КНУБА, С. 121-124.
 3. Бойченко М. (2019) Спадщина пайдеї і сучасна університетська освіта. Античність та університетська філософія. До 180- річчя з дня народження Ф.О. Зеленогорського та 160- річчя з дня народження П.Е. Лейкфельда. Матеріали міжнародної наукової конференції, 27-28 листопада 2019 р., м. Харків. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, С. 65-69.
 4. Бойченко М. (2019) Історична парадигма дослідження освітньої сфери (філософська концептуалізація). Філософія в сучасному світі: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Філософські читання, присвячені Всесвітньому дню філософії та 75-річчю визволення України, 22-23 листопада 2019 р. // ред. кол. Я.В.Тарароєв, А.В.Кіпенський, Л.В.Перевалова [та ін..]. Х.: Точка, С. 20-22.
 5. Бойченко М. (2019) Освітні практики і пошуки щастя (на прикладі шкільної освіти). Щастя та цивілізаційний розвиток : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 14-15 листопада 2019 р.). Львів, С. 41-44.
 6. Бойченко М. (2019) Методологія дослідження освітніх практик інформатизації суспільства. Філософські обрії : Наук.-теорет. журн. / Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди HAH України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Вип. 42. К. ; Полтава, С. 94-98.
 7. Boichenko M. (2019) The practice in academic philosophy as an academic sample of practice. The Days of Science of the Faculty of Philosophy-2019” International scientific conference (2019 – Kyiv). April 23-24, 2019. [Abstracts] / Ed. Board A.Konversky [and others]. Kyiv: Publishing Center “Kyiv University”, P. 16-17.
 8. Бойченко М. (2019) Виховання основ академічної доброчесності як передумова і складова забезпечення якості шкільної освіти. Практична філософія і нова українська школа: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (16 травня 2019 р., м. Київ). К., С. 104-106.
 9. Boichenko M. (2019) Client-states as a digression of post-colonial trajectory of democratic transition: case-study of Ukraine half-independence. "Challenges of Postcolonialism: Philosophy, Religion, Education": Materials of the 5th International Scientific and Practical Conference (Kyiv, May 16-17, 2019). Kyiv: Publishing House of NPU Dragomanov, 2019. – 35-37.
 10. Бойченко М. (2018) Війна за умов демократії: межі прийнятності. Великі війни, великі трансформації, 1918-2018 роки: конфлікти та мир у ХХ і ХХІ сторіччях : Матеріали IX міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 26-27 листопада 2018 р.) / Укладачі А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Хом’як. Київ, С. 244-247.
 11. Шашкова Л., Губерський Л., Приходько В., Баумейстер А., Бойченко М. та ін.. (2018) Філософія у публічному просторі. Філософські проблеми гуманітарних наук. К.: ВПЦ “Київський університет”. № 2 (28). С. 5-13.
 12. Бойченко М. (2018) Хто може бути інтелектуалом?. Філософська думка. 2018. № 3. С. 27-30.
 13. Бойченко М. (2018) З Марксом: за Маркса і проти Маркса. Філософська думка. 2018. № 2. С. 68-70.
 14. Бойченко М. (2018) Комунікативна парадигма дослідження культури. Українські культурологічні студії. 2018. № 1 (2). С. 5-9.
 15. Бойченко М. (2018) Нація як проект: рівні теоретичного осмислення та практичного втілення. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія Філософія. Том 29 (68). № 2. 2018. С. 1-9.
 16. Бойченко М. (2018) Гідність людини – у подоланні небуття. Творчість Г.С.Сковороди як мета текст української культури. Пам’яті Мирослава Поповича: Матеріали ХХVI Харківських міжнародних сковородинівських читань (ОКЗ “Національний літературно-меморіальний музей Г.С.Сковороди”, 28-29 вересня 2018 року). Харків: Майдан, С. 250-259.
 17. Бойченко М. (2018) Дегуманізація суспільства: тренд чи виклик?. Філософія як культурна політика сучасності : тези доповідей VІ всеукраїнської наукової конференції 19 жовтня, м. Острог. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, С. 6-8.
 18. Бойченко М. (2018) Соціальне конструювання: системні рамки і соціальне програмування як альтернатива і базис соціально-конструктивним діям суб’єкта. Читання пам’яті Івана Бойченка – 2018. Людина. Історія. Суспільство : Всеукр. круглий стіл (26 жовт. 2018 р.) : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. Київ : Знання України, С. 30-36.
 19. Бойченко М. (2018) Українська модернізація як культурна революція. Філософія публічного управління. 2018. №1. С. 11-17.
 20. Boychenko M. (2018) The Fall of the Idol of the Metropolis Culture as a Response to the Challenge of Post-colonialism. "Challenges of Postcolonialism: Philosophy, Religion, Education": Materials of the 4 th International Scientific and Practical Conference (Kyiv, May 24-25, 2018). Kyiv: Publishing House of NPU Dragomanov, 9-10.
 21. Бойченко М. (2017) Цінності і функціональні завдання освітньої комунікації в сучасному університеті: філософське осмислення. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. К.: ВІР УАН, Випуск 116. С. 233-240.
 22. Бойченко М. (2017) Ризики напівосвіти для сучасної освіти (на прикладі аналізу бізнес-освіти). Читання пам’яті Івана Бойченка – 2017. Людина. Історія. Господарство : Всеукр. круглий стіл (27 жовт. 2017 р.) : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. Київ : Знання України, С. 27-30.
 23. Бойченко М. (2017) Освітня комунікація: філософська рефлексія. Гуманітарно-наукове знання: комунікативні засади. Матеріали наукової конференції 6-7 жовтня 2017 р. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, С. 300-306.
 24. Лой А., Бистрицький Є., Бойченко М., Єрмоленко А. (2017) Практична філософія: реальність і можливості. Філософська думка. 2017. № 3. С. 9-15.
 25. Бойченко М. (2017) Социальная работа как воплощение модели образовательной коммуникации: от университета к обществу. “Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности” Материалы Международной научно-практической конференции (25 апреля 2017г., Россия, Махачкала). Махачкала: Издательтво ДГУ, С. 194-197.
 26. Бойченко М. (2017) Європейські цінності освіти в умовах постконвенційного патріотизму. “Освіта і доля нації”. Сучасна школа: тенденції розвитку і рефлексія досвіду: Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 травня 2017 р.) / Харк. нац. пед. ун-тім. Г.С. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2017. – С. 24-28.
 27. Boychenko M. (2017) Social problems creation and solving in a knowledge Research Result. Sociology and Management. Т.3, Vol.1, С. 58-63.
 28. Бойченко М., Мирошниченко Д. (2016) Интеллектуалы и студенчество: развитие взаимоотношений от теории к практике. Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice / Вопросы философии, социологии и политические науки. Кишинев, № 2 (171). С. 152-160.
 29. Бойченко М. (2016) Роль наукових шкіл у функціонуванні класичного і дослідницького університету. Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch): матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року) / [уклад.: А. С. Філіпенко та ін.]. К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, С. 238-239.
 30. Бойченко М. (2016) Академічна філософія та ідея університету. Філософія у вимірах ХХІ століття: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26 травня 2016) /Укладачі: А.А.Мельниченко, Б.В. Новіков, І.І.Федорова, І.В.Виселко. К.: ТОВ НВП “Інтерсервіс”, С. 32-35.
 31. Бойченко М. (2015) Доля наукових шкіл у сучасній вітчизняній філософії: у світлі зміни філософських поколінь. Філософська думка. № 3. С. 46-61.
 32. Бойченко М. (2015) Академічна соціальна філософія як зразок професійного шляху науковця. Перші академічні читання пам’яті Г.І.Волинки “Філософія. Освіта. Наука”. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. К.: Вид-во НПУ ім..М.П.Драгоманова, С.130-134.
 33. Бойченко М. (2014) Гідність, цілісність і успішність: академічні та громадянські чесноти. Філософська думка. № 5. С. 110-122.
 34. Бойченко М. (2014) Академічна визначеність завдань соціальної філософії в контексті радикальних соціальних змін в Україні. Політологічний вісник. К. : ІНТАС, Вип. 75, с. 92-102.
 35. Бойченко М. (2014) Значущість соціальної філософії як навчальної дисципліни у сучасному університеті за умов переходу до суспільства знань. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. К.: ВІР УАН, Вип. 88, с. 272-277.
 36. Бойченко М. (2014) Академічний статус соціальної філософії у стосунку до її неакадемічних втілень. Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. К. ВЦ “Київський університет”, 2014. № 1. С. 34-37.
 37. Бойченко М. (2014) Соціально-комунікативні засоби забезпечення сучасної університетської освіти. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. К.: ВІР УАН, Випуск 87. С. 288-293.
 38. Бойченко М. (2014) Соціальне та етичне самоконструювання інтелектуалів. Філософська думка. 2014. № 2. С. 90-103.
 39. Бойченко М. (2014) Трансдисциплинарность как вызов академичности науки и образования. Перспективы науки и образования. № 4 (10). Воронеж: ООО “Экологическая помощь”, С. 9-14.
 40. Бойченко М. (2014) Социальная философия сегодня: достижения и перспективы дальнейшего развития. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Философия. – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный университет"., Кафедра онтологии и теории познания. № 3 2014 (июль-сентябрь). Воронеж: Изд-во ВГУ, С.16-31.
 41. Бойченко М. (2013) Соціальна філософія як загальна соціальна теорія та навчальна дисципліна. Філософська думка. 2013. № 4. С. 60-72.
 42. Бойченко М. (2013) Філософське осмислення умов здійснення післядипломної освіти. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. К.: ВІР УАН, Випуск 69 (№2). С. 587-591.
 43. Бойченко М. (2013) Академический статус социальной философии. Личность, общество, право: проблема ценностей и приоритетов. Междунароный научный ежегодник. Магнитогорск: РАНХ и ГС, С. 21-27.
 44. Бойченко М. (2013) Роль освіти у соціальній еволюції людини. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. “Філософія”. Х.: ХНПУ, Вип.. 40. Ч.1. С. 125-136.
 45. Бойченко М. (2012) На захист академічної філософії: або Чи потрібна нам філософія “пост”?. Філософська думка. №6. С. 104-116.
 46. Бойченко М. (2012) Функціонально-посадова компетентність керівних кадрів вищої освіти (філософське осмислення). Політологічний вісник. К. : ІНТАС, Вип. 65. С. 167-176.
 47. Бойченко М. (2011) Визначення основних парадигм розвитку системи вищої освіти в Україні. Вища освіти України Додаток 7 (т.5) 2011. Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. С. 34-43.
 48. Бойченко М. (2010) Системні виміри розвитку національної вищої освіти в контексті світової інтеграції. Матеріали доповідей та виступів “Дні науки філософського факультету – 2010 : Міжнародна наукова конференція (21–22 квітня 2010 року)”. – К.: ВПЦ "Київський університет", Ч. ІІ. С. 121-123.
 49. Бойченко М. (2010) Системні соціальні функції освіти і стратегії розвитку особистості. Матеріали міжвуз. наук.-практ.конф. “Освіта як важлива соціокультурна детермінанта становлення особистості” (Хмельницький, 19 лист. 2010 р.). Хмельницький: ХГПА, С. 24-31.
 50. Бойченко М. (2009) Філософські засади застосування системного підходу у сфері освіти. Політологічний вісник. К.: ІНТАС, Вип. 45, С. 95-107.
 51. Бойченко М. (2008) Соціально-філософський аналіз інституційної та посадової еліт як елементів системи управління. Гілея. К., 2008. Випуск 12. С. 269-276.
 52. Бойченко М. (2006) Ціннісна ідентифікація вітчизняної системи освіти. Вища освіти України. Додаток 3 (т.1). 2006. Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”, С. 51-59.
 53. Бойченко М. (2001) Універсальна соціальна теорія: так і ні. Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Випуск 34. К., ВЦ “Київський університет”, С. 5-10.
 54. Бойченко М. (2000) Формування засад сучасної теорії соціальної дії. Філософсько-антропологічні студії’2000. Європейський вектор та основні цінності української гуманістики. – Істина. Правда. Життя. (до 70-річчя Мирослава Поповича). К.: Стилос, 2000. С. 261-273.
 55. Бойченко М. (2000) Соціально-філософський аналіз проблем освіти. Всеукраїнська науково-методична конференція “Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи”. К.: ВЦ “Київський університет”, С. 405-406.
 56. Бойченко М. (2000) Соціальна філософія як методологія гуманітарної освіти. Теоретико-методичні засади вдосконалення підготовки кадрів у вищих закладах освіти І – ІІ рівнів акредитації. Збірник наукових праць першої міжнародної науково-практичної конференції. 1 – 2 червня 2000 р. – Запоріжжя: ЗДТУ, С. 82-84.
 57. Бойченко М. (1995) Філософія гри: класичний і посткласичний етапи. Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Випуск 24. К., С. 94-117.
 58. Бойченко М. (1994) Філософія гри: Й. Гойзінга, Ф.Ніцше та інші. Філософська і соціологічна думка. 1994. № 5-6. С.209-220.