Школа як середовище розвитку дитини Рецензія на книгу: Джон Тейлор Гатто «Зброя масового навчання. Мандрівка вчителя темними світами обов’язкового шкільництва». Переклала з англ. Галина Сташків. Львів: Літопис, 2016.

  • Svitlana Hanaba
Ключові слова: освіта, дитина, репресивність навчання, саморозвиток, школа, особисті прагнення

Анотація

У статті здійснено огляд основних ідей Джона Гатто у праці «Зброя масового навчання». У книзі акцентується увага на вадах та негараздах сучасного шкільного навчання. Свої міркування автор концентрує на репресивній природі навчання, розглядаючи його як примусовий вишкіл, як вбивчу рутину для школярів. У своїй книзі педагог доходить висновку, що сучасні школи не розвивають, а отуплюють дітей. На сторінках книги Дж. Гатто намічає певні орієнтири розвитку якісної освіти. Засадничою ідеєю у його міркуваннях є розуміння школи як середовища розвитку учнів. Творення себе – ось найголовніше завдання учня в школі. Замість нормативного, універсального, «контрольованого» шкільництва дослідник пропонує освіту з «відкритих джерел». Така освіта ґрунтується на досвіді, особистих прагненнях й запитаннях тих, хто навчається. Вона надає можливість школяреві керувати процесом отримання знань самостійно.

 

Посилання 

Гатто Дж. Тейлор (2016). Зброя масового навчання. Мандрівка шкільного вчителя темними світами обов’язкового шкільництва [пер. з англ. Галина Сташків]. Львів: Літопис.

Д’юї Дж. (2003). Демократія і освіта. Львів: Літопис.

Пролеєв С. (2007). Репресивність освіти: вимушена необхідність чи владні зазіхання соціуму? Філософія освіти. Philosophy of Education, 1(7), 17 – 27.

Робинсон К. (2013). Образование против таланта. Пер. с англ. Наталии Макаровой. М.: Из-во «Манн, Иванов и Фербер», Изд-во «Эксмо».

Фуко М. (1999).  Надзирать и наказывать. Пер. с франц. В. Наумова по ред. И. Борисовой. М.: Ad Marginem. 

Біографія автора

Svitlana Hanaba

доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри філософських дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Посилання

Gatto, J. Taylor (2016). Weapons of mass training. The journey of a school teacher by dark worlds of compulsory schooling. Translation from English by Galina Stashkiv. Lviv: Litopus [In Ukrainian].

Dewey, J. (2003). Democracy and education. Lviv: Litopys [In Ukrainan].

Proleiev, S. (2007). Repression of Education: Forced NeceSSity or Socium’s Power Intentions? Filosofiya osvity. Philosophy of Education, 1(7), 17 – 27 [In Ukrainan].

Robinson, K. (2013). Education against Talent. Translation from English by Natalia Makarova. Moskow: Publishing house "Mann, Ivanov and Ferber", Publishing House "Exmo" [In Russian].

Foucault, M. (1999). Supervise and punish. Trans. from French by V. Naumov, ed. I. Borisova. Moskow: Ad Marginem [In Russian].

Опубліковано
2018-06-12
Як цитувати
Hanaba, S. (2018). Школа як середовище розвитку дитини Рецензія на книгу: Джон Тейлор Гатто «Зброя масового навчання. Мандрівка вчителя темними світами обов’язкового шкільництва». Переклала з англ. Галина Сташків. Львів: Літопис, 2016. Філософія освіти. Philosophy of Education, 22(1). Retrieved із https://philosopheducation.com/index.php/philed/article/view/348
Розділ
Рецензії