Проблемне навчання філософії (на прикладі Національного університету «Львівська політехніка»)

Ключові слова: навчання філософії, навчальна технологія, проблемне навчання філософії, проблемна ситуація, концептуалізація, теоретизування

Анотація

В Україні вже не перший рік триває реформа вищої освіти, в якій мало уваги приділяється змінам у навчанні та викладанні філософії. У статті автор досліджує види технологій проблемного навчання філософії та її методи, обґрунтовує необхідність запровадження таких технологій у викладанні філософії, а також показує специфіку застосування таких технологій під час навчання філософії у Національному університеті «Львівська політехніка». Будь-яке проблемне навчання є пошуком та пізнанням невідомого. Воно ґрунтується на ментальній, вольовій та емоційній активності того, хто навчається, але, перш за все, воно вимагає зацікавленості предметом дослідження. Автор стверджує, що проблемне навчання можна практикувати у невеликих студентських групах, в яких рівень зацікавленості та вмотивованості навчатися філософії є рівномірним й достатнім. Також автор запроваджує власну класифікацію проблемних завдань з філософії, які допоможуть краще використовувати навчальний матеріал відповідно до рівня студентів, а саме: 1) проблемні ситуації, які сприяють формулюванню нових понять (узагальнюють усе попереднє знання та виводять з нього нове); 2) історико-філософські проблемні ситуації – це ситуації, базовані на історико-філософському матеріалі, коли студенти порівнюють вирішення тієї чи іншої філософської проблеми у тій чи іншій філософії певної епохи, порівнюють підходи різних філософів; 3) проблемна ситуація, яка розвиває, полягає у тому, що студенти навчаються розуміти логіку визначення того чи іншого філософського поняття, починають розуміти того чи іншого філософа та його методи у створенні понять, якими він оперує.

 

Посилання

 Виды проблемного обучения. Проблема и учебная проблема. (2010). URL: https://pedtehno.ru/content/vidy-problemnogo-obucheniya

Ґжеґорчик, А. (1996). Життя як виклик. Вступ до раціоналістичної філософії. Варшава: W-wo naukowe “Scholar”.

Кант, І. (2000). Критика чистого розуму. Київ: Юніверс.

Колотило, М. (2016). Філософія в технічному університеті: обґрунтування, легітимація, апологія. Філософія освіти. Philosophy of Education. 1(18), 150-162. URL: www.philosopheducation.com

Кроль, В. (2001). Психология и педагогика. Москва: Высшая школа.

Матюшкин, А. (1972). Проблемные ситуации в мышлении и обучении. Москва: Педагогика.

Махмутов, М. (1977). Организация проблемного обучения в школе. Москва: Педагогика.

Москалець, К. (2017). Для троянди (поема). In: Москалець, К. Поезія. Келії, 129-135. Львів: Видавництво «Старого лева».

Проблемное обучение. (2010). URL: https://didaktica.ru/osnovnye-napravleniya-sovremennogo-obucheniya/176-problemnoe-obuchenie.html

Соломахо, Э., Бахтигулова, Л. (2007). Проблемное обучение: сущность и перспективы. Вестник Учебно-методического объединения по профессионально-педагогическому образованию, 1(40), 78-84. URL: http://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/1910/1/ vestnik_40_15.pdf

Рижко, В. (2007). Навчальна програма з філософії та філософська рефлексія. Філософія освіти. Philosophy of Education. 1(6), 246-251. URL: www.philosopheducation.com

Щокіна, Н. (2013). Проблемне навчання у підготовці майбутніх викладачів. In: Євтух, М., Герцюга, Д. (Ред.), Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи, Т. 1, 296-304. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. URL: http://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/4450/1/_Microsoft_Word_ docx.pdf

Januszewski, A. (2001). Educational Technology. The Development of a Concept. Colorado: Libraries Unlimited.

Біографія автора

Ihor Karivets, Національний університет «Львівська політехніка»

доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії Національного університету «Львівська політехніка» (Україна).

Посилання

Januszewski, A. (2001). Educational Technology. The Development of a Concept. Colorado: Libraries Unlimited.

Grzegorczyk, A. (1996). Life as Challenge. Introduction to Rational Philosophy [In Ukrainian]. Warszawa: “Scholar”.

Kant, I. (2000). Critique of the Pure Reason [In Ukrainian]. Kyiv: Universe.

Kolotylo, M. (2016). Philosophy in Technical University: Grounding, Legitimization, Apology [In Ukrainian]. Філософія освіти. Philosophy of Education, 1(18), 150-162. URL: www.philosopheducation.com

Krol’, V. (2001). Psychology and Pedagogy [In Russian]. Moscow: Higher School.

Makhmutov, M. (1977). Organization of the Problematic Education in School [In Russian]. Moscow: Pedagogy.

Matyushkin, A. (1972). The Problematic Situations in Thinking and Education [In Russian]. – Moscow: Pedagogy.

Moskalets’, K. (2017). For a Rose (Poema) [In Ukrainian]. In: Moskalets’ K., Poetry. Cells. ( 129-135). Lviv: Publishing House “Old Lion”.

Problematic Education. (2010). [In Russian]. URL: https://didaktica.ru/osnovnye-napravleniya-sovremennogo-obucheniya/176-problemnoe-obuchenie.html

Solomakho, E., Bakhtigulova, L. (2007). Problematic Education: Contemporaneity and Perspectives [In Russian]. Training and Methodological Herald of the Community for Professional and Pedagogical Education, Issue 1 (40), 78-84.

Ryzhko, V. (2007). Study Program in Philosophy and Philosophical reflection [In Ukrainian]. Філософія освіти. Philosophy of Education, 1(6), 246-251. URL: www.philosopheducation.com

Shchokina, N. (2013). Problematic Education in the Preparation of the Future Lecturers [In Ukrainian]. In: Yevtukh, М., Hertsuha, D. (Eds.), Pedagogical Education and Science under the Circumstances of Classical University: Traditions, Problems, Perspectives,Vol. 1, 296-304). Lviv: Lviv National University named after Ivan Franko Press. URL: http://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/ 4450/1/_Microsoft_ Word_docx.pdf

The Types of Problecamtic Education. Problem and Educational Problem. (2010). [In Russian]. URL: https://pedtehno.ru/content/vidy-problemnogo-obucheniya

Опубліковано
2018-06-12
Як цитувати
Karivets, I. (2018). Проблемне навчання філософії (на прикладі Національного університету «Львівська політехніка»). Філософія освіти. Philosophy of Education, 22(1). Retrieved із https://philosopheducation.com/index.php/philed/article/view/342
Розділ
Статті