Про поняття світогляд у Львівсько-Варшавській школі (українська гілка)

  • Olha Anatoliivna Honcharenko Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-4731-8740
Ключові слова: світогляд, Львівсько-Варшавська школа (українська гілка), філософська освіта

Анотація

У статті розкрито зміст поняття «світогляд» з огляду видатних вітчизняних вчених – представників української гілки всесвітньо відомої інтелектуальної формації «Львівсько-Варшавська школа» (ЛВШ) (1895-1939). Вибір теми статті визначений, з одного боку, сучасною «битвою за філософію» в Україні, а з іншого боку – зверненням уваги філософів ЛВШ на питання сутності світогляду, зумовленого тогочасним запереченням позитивізмом самостійності та своєрідності духовного світу людини. Здійснено аналіз філософсько-педагогічних рефлексій на тему світогляду у працях таких українських представників ЛВШ, як Іларіон Свєнціцький, Гавриїл Костельник, Степан Балей, Яким Ярема та Олександр Кульчицький. При цьому проведено порівняльний аналіз з думками польських представників ЛВШ на ту ж саму тему, а саме з поглядами Казимира Твардовського, Яна Лукасевича та Тадеуша Котарбінського. Виявлено, що «світогляд» у розумінні українських представників ЛВШ є відчайдушним поривом людини охопити власною думкою світ як цілість. З’ясовано, що такий підхід філософів ЛВШ до сутності світогляду ґрунтований на суттєвому для кожної людини природному імпульсі: безкорисливому прагненні знати таємницю світу. Звернено особливу увагу на те, що «світогляд» визначено представниками ЛВШ незалежним та автономним, і тільки за таких умов він може гарантувати людині пізнання істини та творення морального ідеалу. Цьому, на думку українських вчених, сприяє ознайомлення з історією світоглядів – метафізикою, що в свою чергу передбачає виважений підхід із її студіюванням, суть якого має полягати не у заучуванні чужих світоглядів, а у конструюванні власного.

 

Посилання 

Гончаренко О. (2016). Філософія та філософська освіта у розумінні Казимира Твардовського. Філософія освіти. Philosophy of Educaton, 1 (18), 221–237. URL: www.philosopheducation.com

Костельник Г. (1931). Світ як вічна школа. Фільософічні розважання. Львів.

Кульчицький О. (1995). Основи філософії і філософічних наук (ред. Карась А.). Мюнхен-Львів: Український Вільний Університет, Мюнхен (перша публікація 1949).

Кульчицький О. (1985). Світогляд та молодь. В: Олександр Кульчицький. Український персоналізм. Філософська й етнопсихологічна синтеза. Мюнхен-Париж: Український Вільний Університет, Мюнхен, 15–19.

Свєнціцький І. (1927). Наука наук. Діло, 5 трав. (Чис. 97), 2–3.

Ярема Я. (1924). Вступ до фільософії (Конспект викладів за І семестр 1923/1924 р. в Українському Вищому Педагогічному Інституті ім. М. Драгоманова в Празі). Прага: Видання Укр. Пед. Інституту ім. М. Драгоманова.

Baley, S. (1947). Drogi samopoznanie. Kraków: Wiedza. Zawód. Kultura. (wyd. 2-е).  (first edition 1946).

Dąmbskaб I. (1948). Czterdzieści lat filozofii we Lwowie 1898–1938. Przegląd Filozoficzny, XLIV, N. 1,  14–25.

Ivanyk, S. (2014). Filozofowie ukraińscy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Warszawa: Semper.

Kotarbiński, T. (1987a). Kultura filozoficzna. W: Tadeusz Kotarbiński. Pisma etyczne. (red. Smoczyński P.J.). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łósź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 91–103. (first edition 1935).

Kotarbiński, T. (1987b). O urabianiu poglądów na żwiat i życie. W: Tadeusz Kotarbiński. Pisma etyczne. (red. Smoczyński P.J.). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łósź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich,  104–105 (first publication 1947).

Łukasiewicz, J. (1912). O tworczosci w nauce. Ksiega pamiatkowa ku uczczeniu 250-tej  rocznicy założenia Uniwersytetu Lwowskiego przez Króla Jana Kazimierza r. 1661. Uniwersytet Lwowski, Lwów, t. 1, 1–15.

Twardowski, K. (2013). Co to jest filozofia i po co się jej uczymy? W: Kazimierz Twardowski. Myśl, mowa i czyn. Cz. I. (red. Brożek А., Jadacki J.). Kraków: Copernicus Center Press, 484–488. (first edition 1904).

Woleński, J. (1986). Tadeusz Kotarbiński i szkoła lwowsko-warszawska. Ruch Filozoficzny, XLIII, N. 34,  243–252.

Біографія автора

Olha Anatoliivna Honcharenko, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (Україна).

Посилання

Honcharenko, O. (2016). Philosophy and Philosophical Education in Kazimierz Twardowski’s Interpretation. Filosofiya osvity. Philosophy of Educaton, 1 (18), 221–237 [In Ukrainian]. URL: www.philosopheducation.com

Kostelnyk, H. (1931). The World as the Eternal School. Philosophical Reflections. Lviv [In Ukrainian].

Kulchytskyi, O. (1995). The Basis of Philosophy and Philosophical Sciences (ed. Karas A.). Munich-Lviv: Ukrainian Free University, Munich (first edition 1949) [In Ukrainian].

Kulchytskyi, O. (1985). Worldview and youth. In: Oleksandr Kulchytskyi. Ukrainian Personalism. Philosophical and Ethnopsychological Synthesis. Munich-Paris: Ukrainian Free University, Munich, 15-19 [In Ukrainian].

Svientsitskyi, I. (1927). The Science of Sciences. Dilo, May 5 (N 97), 2-3 [In Ukrainian].

Yarema, Ya. (1924). Introduction to Philosophy (Lectures notes on the 1 term 1923/1924 in Drahomanov Ukrainian Higher Pedagogical University in Prague). Prague: Drahomanov Ukr. Ped. University Press [In Ukrainian].

Baley, S. (1947). Drogi samopoznanie. Kraków: Wiedza. Zawód. Kultura. (wyd. 2-е). (first edition 1946) [In Polish].

Dąmbska, I. (1948). Czterdzieści lat filozofii we Lwowie 1898–1938. Przegląd Filozoficzny, XLIV, N. 1, 14–25 [In Polish].

Ivanyk, S. (2014). Filozofowie ukraińscy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Warszawa: Semper [In Polish].

Kotarbiński, T. (1987a). Kultura filozoficzna. W: Tadeusz Kotarbiński. Pisma etyczne. (red. Smoczyński P.J.). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łósź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 91–103. (first publication 1935) [In Polish].

Kotarbiński, T. (1987b). O urabianiu poglądów na żwiat i życie. W: Tadeusz Kotarbiński. Pisma etyczne. (red. Smoczyński P.J.). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łósź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 104–105 (first publication 1947) [In Polish].

Łukasiewicz, J. (1912). O tworczosci w nauce. Ksiega pamiatkowa ku uczczeniu 250-tej rocznicy założenia Uniwersytetu Lwowskiego przez Króla Jana Kazimierza r. 1661. Uniwersytet Lwowski, Lwów, t. 1, 1–15 [In Polish].

Twardowski, K. (2013). Co to jest filozofia i po co się jej uczymy? W: Kazimierz Twardowski. Myśl, mowa i czyn. Cz. I. (red. Brożek А., Jadacki J.). Kraków: Copernicus Center Press, 484–488. (first publication 1904) [In Polish].

Woleński, J. (1986). Tadeusz Kotarbiński i szkoła lwowsko-warszawska. Ruch Filozoficzny, XLIII, N. 3–4, 243–252 [In Polish].

Опубліковано
2018-06-12
Як цитувати
Honcharenko, O. (2018). Про поняття світогляд у Львівсько-Варшавській школі (українська гілка). Філософія освіти. Philosophy of Education, 22(1). Retrieved із https://philosopheducation.com/index.php/philed/article/view/341
Розділ
Статті