Логіка сучасної освітньої парадигми: І. Кант проти Дж. Локка

  • Oksana Panafidina Криворізький державний педагогічний університет 
Ключові слова: модель освіти, освітня парадигма, філософія освіти, проблема особистості, пізнання, І. Кант, Дж. Локк

Анотація

У статті протиставляються просвітницька і рефлексивна освітні парадигми на основі дослідження їхньої внутрішньої логіки. Автор обґрунтовує ідею, що просвітницька парадигма, розроблена Я.А. Коменським, сконструйована у відповідності з індуктивною логікою, яка може бути зрозуміла через актуалізацію сенсуалістичної теорії пізнання та теорії особистості як рефлексивної самоідентифікації у часі Дж. Локка. У цій парадигмі акцент робиться на діяльності вчителя по передачі знань учневі та формуванні його особистості. Автор стверджує, що просвітницька парадигма освіти є застарілою і не відповідає вимогам сучасного інформаційного суспільства. Уявлення про пізнання як про пасивне отримання інформації органами чуттів і обробку цієї інформації за допомогою розуму розходиться з висновками, зробленими на основі досліджень у сфері когнітивної науки. А уявлення про особистість як про розумну мислячу істоту, здатну усвідомлювати свою ідентичність у часі і розширювати свій досвід, не характеризує її як автономну істоту, здатну до самовдосконалення. У статті доводиться, що трансформація освітніх парадигм можлива шляхом зміни уявлень про сутність процесу пізнання та про зміст поняття особистості. Дедуктивна логіка рефлексивної парадигми освіти розкривається через актуалізацію трансцендентальної теорії пізнання та нормативної теорії особистості І. Канта. Автор приходить до висновку, що обґрунтована Кантом ідея автономії розуму у його теоретичному і практичному застосуванні має стати засадничим принципом нової парадигми освіти, в якій головним суб’єктом освітнього процесу є учень як представник людського роду, наділений від природи певними задатками, котрі необхідно культивувати. У відповідності з цим весь освітній процес має бути побудований за горизонтально-демократичним принципом.

 

Посилання

Выготский, Л.С. (1984). Детская психология. В: Л.С. Выготский. Собрание сочинений в 6 т., Т.4. Москва: Педагогика.

Кант, И. (1994a). Логика. Пособие к лекциям. В: И. Кант, Сочинения в 8 т., Т. 8. Москва: Чоро, 266-398.

Кант, И. (1994b). Спор факультетов. В: И. Кант, Сочинения в 8 т., Т. 7. Москва: Чоро, 57-136.

Кант, И. (1997). Критика практического разума. В: И.Кант, Сочинения на немецком и русском языках, Т.3. Институт философии РАН. Москва: Московский философский фонд.

Кант, И. (2006). Критика чистого разума: в 2 ч., Ч. 1. В: И. Кант, Сочинения на немецком и русском языках, Т.2. Институт философии РАН, Москва: Наука.

Кант, И. (2006). Критика чистого разума: в 2 ч., Ч. 2. В: И. Кант, Сочинения на немецком и русском языках, Т.2. Институт философии РАН, Москва: Наука.

Коменский, Я.А. (1939). Великая дидактика. Москва: Наркомпрос.

Кун, Т. (2001). Структура наукових революцій. Київ: Port-Royal.

Савельева, И.М., Полетаев, А.В. (2010). Классическое наследие. Москва: Изд. дом Гос. ун-та Высшей школы экономики.

Kant, I. (1803). Über Pädagogik. Herausgegeben von D. Friedrich Theodor Rink. Königsberg.: URL:https://de.wikisource.org/wiki/%C3%9Cber_P%C3%A4dagogik

Lipman, M. (1987). Some thoughts on the foundations of reflective education. In: J. B. Baron & R. J. Sternberg (Eds.), Series of books in psychology. Teaching thinking skills: Theory and practice (pp. 151-161). New York: W H Freeman/Times Books/ Henry Holt & Co.

Locke, J. (1854). An Essay Concerning Human Understanding. In: The Works of John Locke in Nine Volumes, Vol. 1. London .Philosophical works.

Locke, J. (1824). Some thoughts concerning education. In: The Works of John Locke in Nine Volumes, Vol. 8. London.

Oakley, B. (2014). A Mind for Numbers: How to Excel at Math and Science (Even if You Flunked Algebra). New York: Jeremy P. Tarcher, Penguin.

Willingham, D.T. (2009). Why don't students like school?: A cognitive scientist answers questions about how the mind works and what it means for your classroom. San Francisco: John Wiley & Sons.

Біографія автора

Oksana Panafidina, Криворізький державний педагогічний університет 

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Криворізького державного педагогічного університету. 

Посилання

Vygotsky, L.S. (1984). Child psychology. In: L.S.Vygotsky. Collected Works in 6 volumes, V.4. Moscow: Pedagogika [in Russia]

Kant, I. (1994a). Logics. Allowance for lectures. In: I. Kant, Works in 8 volumes, V. 8. Moscow: Choro, 266-398 [in Russia]

Kant, I. (1994b). Faculty dispute. In: I. Kant, Works in 8 volumes, V. 7. Moscow: Choro, 57-136 [in Russia]

Kant, I. (1997). Criticism of practical reason. In: I. Kant, Works in German and Russian, V.3. Institute of Philosophy RAS, Moscow: The Moscow Philosophical Foundation [in Russia]

Kant, I. (2006). Criticism of pure reason: in 2 p., P. 1. In: I. Kant, Works in German and Russian, T.2. Institute of Philosophy RAS, Moscow: Science [in Russia]

Kant, I. (2006). Criticism of pure reason: in 2 p., P. 2. In: I. Kant, Works in German and Russian, T.2. Institute of Philosophy RAS, Moscow: Science [in Russia]

Komensky, Ya.A. (1939). Great didactics. Moscow: Narkompros [in Russia]

Kuhn, T. (2001). The structure of scientific revolutions. Kyiv: Port-Royal [in Ukrainian]

Savelieva, I.M., Poletaev, A.V. (2010). Classical heritage. Moscow: Publishing House State University of Higher School of Economics [in Russia]

Kant, I. (1803). Über Pädagogik. Herausgegeben von D. Friedrich Theodor Rink. Königsberg.: URL:https://de.wikisource.org/wiki/%C3%9Cber_P%C3%A4dagogik

Lipman, M. (1987). Some thoughts on the foundations of reflective education. In: J. B. Baron & R. J. Sternberg (Eds.), Series of books in psychology. Teaching thinking skills: Theory and practice (pp. 151-161). New York: W H Freeman/Times Books/ Henry Holt & Co.

Locke, J. (1854). An Essay Concerning Human Understanding. In: The Works of John Locke in Nine Volumes, Vol. 1. London .Philosophical works.

Locke, J. (1824). Some thoughts concerning education. In: The Works of John Locke in Nine Volumes, Vol. 8. London.

Oakley, B. (2014). A Mind for Numbers: How to Excel at Math and Science (Even if You Flunked Algebra). New York: Jeremy P. Tarcher, Penguin.

Willingham, D.T. (2009). Why don't students like school?: A cognitive scientist answers questions about how the mind works and what it means for your classroom. San Francisco: John Wiley & Sons.

Опубліковано
2018-06-12
Як цитувати
Panafidina, O. (2018). Логіка сучасної освітньої парадигми: І. Кант проти Дж. Локка. Філософія освіти. Philosophy of Education, 22(1). Retrieved із https://philosopheducation.com/index.php/philed/article/view/340
Розділ
Статті