Iryna Stepanenko

 

stepanenko

Е-mail: irinavlast18@gmail.com

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-4944-1910

 

Doctor of Philosophical Sciences, Professor,

Institute of Higher Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Chief Researcher of the Department of Internationalisation of Higher Education.

Editorial Council’s Member of Journal “Філософія освіти. Philosophy of Education”

Membership in academies and international associations:  B.F.Trentowsky Society of Philosophical Pedagogy (Poland), Central European Philosophy of Education Society (CEUPES, Czechia); Slovak Philosophical Society (Slovakia); International Society for Universal Dialogue (ISUD).

Participation in International Projects:

Ukrainian-Canadian Project "Democratic Education" (1999 – 2009); Project Tempus "Education for Leadership, Intelligence and Talent Development" (writing tutorial Stepanenko I. V., Debits M. A. Internationalisation of University as a Tool for Developing Leadership Potential (study guide) / I. Stepanenko, and M. Debits. – Kiev: PRIORITIES, 2017); Project of the British Council. Visit Metropolian University (Cardiff, 2017); the Project "Erasmus+". Visit as a visiting Professor at the University of Ostrava (Czechia); the Ukrainian-Polish project "Innovative University and Leadership" (2014-2015. A visit to the Warsaw University, Poland, October-November 2014).

 

Membership in editorial boards of other scientific journals

- “Post-methods” (Ukraine, Poltava)- http://poippo.pl.ua/pm/editorial_board.php ,

"Higher Education of Ukraine" (Ukraine, Kyiv) - http://wou.npu.edu.ua ,

 "New Paradigm" (Ukraine, Kyiv) - http://novaparadigma.org.ua/login .

 

Research interests: philosophical anthropology, philosophy of education, pedagogical anthropology, critical pedagogy, problem of spirituality in the human existence and its philosophical and educational dimensions, humanistic strategies of internationalization of higher education for the sustainable development of the University, the individual, society.

 

She is the author of over 167 publications, including the following:

Monographs :

 1. Метаморфози духовності в ландшафтах буття. – Харків: ОВС, 2002. - 256 с.;
 2. Життєва компетентність особистості: філософсько-антропологічний та соціокультурний виміри. Монографія. – Харків: ХДУХТ, 2011. – 220 с. (in co-auth.).

Articles in scientific collections:

 1. Біографічні описи і життєві проекти у процесах життєтворчості особистості // Життєтворчість особистості: концепція, досвід, проблеми. – Запоріжжя: Центуріон, 2006. – С. 319-329.
 2. Духовні засади громадянського суспільства: українські реалії // Громадянське суспільство в Україні за доби глобалізації: ціннісно-нормативне та інституційне забезпечення його розбудови. - Київ, 2007. – С. 54-73 (у співавт.).
 3. Життєтворчість особистості: діалектика духовного та раціонального // Філософська антропологія та сучасність (пам‘яті В.Г. Табачковського) // Філософсько-антропологічні студії, 2008. – К.: Стилос, 2008. – С. 160-172 (у співавт.).
 4. Антропологічні межі толерантності в контексті педагогічної практики // Філософсько- антропологічні читання : творча спадщина В. І.  Шинкарука та сьогодення (до 80-ліття від дня народження) Частина 1 // Зб. наук. праць. Філософські діалоги, 2010. – К., 2010. – С. 282-289.
 5. Духовні основи благодійності: до постановки проблеми // Альтруїзм, благодійність і демократія в сучасних соціокультурних контекстах. – Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – 2012. – С. 118-123.
 6. Духовність у теоретико-методологічній перспективі антропології межі // Визначальні виміри сучасного філософсько-антропологічного знання // Зб. наук. праць: Філософсько-антропологічні студії, 2013. – К.: Стилос, 2013. – С. 282-289.
 7. Ризики життєтворчості у світі, що глобалізується, і можливості їх мінімізації засобами освіти // Українська наукова школа психології і педагогіки життєтворчості: досягнення та орієнтири для ХХІ століття: ювілейний науково-методичний збірник. – Запоріжжя: Вид-во Комунального закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр «Запорізької обласної ради, 2013. – С. 259-266 (у співавт.).
 8. Українське педагогічне мислення в тенетах міфотворчості: від утопічних проектів антропологізації педагогіки до реалістичних // Наука і цінності людського буття / [Альчук М.П., Бойченко М.І., Вишинський С.Д. та ін.] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В.П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 475-489. – URL:   http://filos.lnu.edu.ua/K_Nauka_i_cinnosti_buttya.pdf.
 9. Мистецтво життєтворчості як стратегічний орієнтир на шляху гармонізації культурно-освітнього простору університету у суспільстві знань // Гармонізація культурно-овітнього простору вищої школи: проблеми та перспективи: монографія /Авт. кол.: за заг. ред. В.В. Молодиченка. – Мелітополь – Седльце: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького; Вид-во Природничо-гуманірного університету в м. Седльце, 2014. – С. 106-121.
 10. Мистецтво життєтворчості як парадигмальна стратегема університетської освіти у суспільстві знань // Феномен університету в контексті «суспільства знань»: монографія (рукопис) / В.П. Андрущенко, І.М. Предборська, Є.А. Пінчук, І.В. Степаненко та ін.]. – К., 2014. – С. 154-192. – [Електронний ресурс]. –  http://ihed.org.ua/ua/resursy/biblioteka.html .
 11. Internationalization of higher education between Scylla of market and Charybdis of utopian humanistic orientations: the need for philosophical navigation. (META) FILOZOFIA – PRAX.  Zborník vedeckých príspevkov.  Andrea Javorská – Lenka Kocinová – Simona Wagnerová (eds.). – Bratislava, 2016. – Р.р.370-379. – URL:  www.sfz.sk.
 12. Концептуальна модель внутрішньої оцінки ступеня інтернаціоналізації ВНЗ //  Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти – ІІ. – Варшава: Fundacja “Instytut Artes Liberales”, 2017. – С. 49-71.
 13. Стратегії розвитку інтернаціоналізації вищої освіти: пріоритетні завдання для України // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України). Збірник наукових праць. – К.: Видавничий дім «Сам», 2017. – С. 373-382.

 

Articles in periodic scientific publications:

 1. Духовність і життєва компетентність // Філософська думка, 2005, №6. – С. 40-55.
 2. Духовність і душевність категоріальні контури і функціональні можливості // Науковий вісник. – Серія “Філософія”. – ХАІ. – №2, 2005. – С. 5-13.
 3. Біографія як духовний досвід: евристичні можливості біографічного методу в філософсько-антропологічному пізнанні // Філософські пошуки. – Вип. ХУІ. – Одеса: Cogito. – Центр Європи, 2005. – С. 96 - 104.
 4. Духовні основи комунікації вчитель-учень // Науковий вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Серія «філософія». Випуск 21. – Х., 2006. – С.12-28.
 5. Відповідальне ставлення особистості до життя: структурно-функціональний вимір (стаття перша) // Філософія освіти. Philosophy of Education, 2006, № 1 (3). – С. 122-133.URL:www.philosopheducation.com
 6. Ціннісні засади сучасної педагогічної практики та нові засоби їх обґрунтування // Науковий вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Серія «Філософія». Випуск 23. – Х., 2007. – С. 40-47.
 7. Викладач як загублений чинник реформування вищої освіти в Україні // Новий Колегіум. Науковий інформаційний журнал. – № 5, 2007 (42). – С. 42-45.
 8. Освітньо-комунікативні проекції мистецтва жити в суспільстві ризику // Науковий вісник МДПУ. Серія : Педагогіка : Зб. наук. статей / Ред. кол: І.П. Аносов (голов. ред.) та ін. – Мелітополь. – 2010. Вип. 4. – С. 48 – 60 (у співавт.).
 9. Концептуалізація духовності у контексті постметафізичних імплікацій у філософії свідомості /духу // Практична філософія. – №4. – 2011. – С.103 – 109.
 10. Екологія духу як складова культури виживання // Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. «Філософія» / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, ХНПУ, 2012. –  Випуск 39. – С. 66-79 (у співавт.).
 11. Формування комунікативно-прагматичної аксіологічної компетентності як фактор подолання ціннісних розколів в Україні: стратегічні орієнтири освіти для демократизації суспільства // ПостМетодика. – №5 (114), 2013. – С. 5-10.
 12. Філософсько-методологічні проблеми узгодження національного, загальноєвропейського і глобального у процесах інтернаціоналізації вищої освіти // Гілея: науковий вісник:збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.:Вид-во «Гілея», 2015. Вип.100. – С. 203-212.
 13. Ключові питання інтернаціоналізації вищої освіти: колізії інструментального і культурно-гуманітарного вимірів // Аналіз зарубіжного досвіду інтернаціоналізації вищої освіти на основі культурно-гуманітарних стратегій / Авт. кол.; за заг. ред. Степаненко І.В. // Вища освіта України. – 2015. – №3 (додаток 2). – С. 5-37.
 14. Людинотворчий потенціал філософії: стратегічні перспективи вищої освіти // Філософія освіти. Philosophy of Education. 2017. № 1 (20). – С. 235 – 245. URL:www.philosopheducation.com
 15. Methodological Seminar “Mass culture, education and the perspective of individuality” // Філософія освіти. Philosophy of Education. 2016. № 1 (18). – С. 47-71. URL:www.philosopheducation.com
 16. Навчання іноземних студентів в Україні: стан, проблеми, перспективи // Вища освіта України №4, 2017. – С. 48-55 (у співавт. М.А. Дебич).

Educational Manuals approved by Ministry of Education and Science of Ukraine:

 1. Філософія освіти: Філософія освіти: навчальний посібник (з грифом МОН України) / за загальною редакцією В. Андрущенка і І. Предборської. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2009. – С. 169-206 http://ifon.npu.edu.ua/index.php/3-/1291-navchalnyi-posibnyk-z-filosofiia-osvity-za-redaktsiieiu-v-p-andrushchenka-ta-i-peredborskoi
 2. Філософія. Підручник для ВУЗів / /під ред. Андрющенко В.П., Горлача М.І, Рибалко В.К. – вид.2. – К.-Х. – 2000. – гл.13, 15, 23.
 3. Основи демократії: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів // М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти АПН України, Укр-канад. проект “Демократична освіта”, Інститут вищої освіти.- К.: вид-во “Ай-Бі”, 2002.
 4. Філософія. Підручник  / За заг. ред. Горлача М.І, Кременя В.Г., Рибалка В.К. – Харків: Прапор, 2004.—672 с. Розділ 2, гл. 1-3. Розділ 4, гл. 2.