Adorno, T. W. “Taboos on the Teaching Vocation: (Transl. From German by Mykhailo Boichenko and Vitaliy Bryzhnik)”. Filosofiya Osvity. Philosophy of Education, vol. 26, no. 2, June 2021, pp. 168-87, doi:10.31874/2309-1606-2020-26-2-12.