Boiko, A., A. Y. Dakhniy, I. V. Karpenko, V. I. Menzhulin, S. V. Proleiev, L. O. Shashkova, and M. . I. Boichenko. “Prospects for the Development of Philosophical Education in Ukraine. Round Table”. Filosofiya Osvity. Philosophy of Education, vol. 26, no. 1, Dec. 2020, pp. 282-25, doi:10.31874/2309-1606-2020-26-1-18.