Adorno, T. W. “Education After Auschwitz: (translation, Annotation and Notes by Vitaliy Bryzhnik, Edited by Mikhail Boychenko)”. Filosofiya Osvity. Philosophy of Education, vol. 25, no. 2, July 2020, pp. 82-99, doi:10.31874/2309-1606-2019-25-2-4.