Hirnyy, O. “Andrzej GRZEGORCZYK: Biographical Sketch. Translation and Prepress by Oleg HIRNYY”. Filosofiya Osvity. Philosophy of Education, vol. 18, no. 1, June 2016, pp. 238-41, doi:10.31874/2309-1606-2016-18-1-238-241.