Ratnikov, V. (2023) “Uncertainty as a global phenomenon and its manifestations in education”, Filosofiya osvity. Philosophy of Education, 29(1), pp. 180–201. doi: 10.31874/2309-1606-2023-29-1-10.