Adorno, T. W. (2021) “Taboos on the teaching vocation: (Transl. from German by Mykhailo Boichenko and Vitaliy Bryzhnik)”, Filosofiya osvity. Philosophy of Education, 26(2), pp. 168–187. doi: 10.31874/2309-1606-2020-26-2-12.