Boiko, A., Dakhniy, A. Y., Karpenko, I. V., Menzhulin, V. I., Proleiev, S. V., Shashkova, L. O. and Boichenko, M. . I. (2020) “Prospects for the development of philosophical education in Ukraine. Round Table”, Filosofiya osvity. Philosophy of Education, 26(1), pp. 282–325. doi: 10.31874/2309-1606-2020-26-1-18.