Adorno, T. W. (2020) “Education After Auschwitz: (translation, annotation and notes by Vitaliy Bryzhnik, edited by Mikhail Boychenko)”, Filosofiya osvity. Philosophy of Education, 25(2), pp. 82–99. doi: 10.31874/2309-1606-2019-25-2-4.