Hirnyy, O. (2016) “Andrzej GRZEGORCZYK: Biographical sketch. Translation and Prepress by Oleg HIRNYY”, Filosofiya osvity. Philosophy of Education, 18(1), pp. 238–241. doi: 10.31874/2309-1606-2016-18-1-238-241.