Ratnikov, Volodymyr. 2023. “Uncertainty As a Global Phenomenon and Its Manifestations in Education”. Filosofiya Osvity. Philosophy of Education 29 (1):180-201. https://doi.org/10.31874/2309-1606-2023-29-1-10.