Ratnikov, Volodymyr. 2022. “The Enduring Relevance of Philosophy in the Education System. Part 2”. Filosofiya Osvity. Philosophy of Education 27 (2):99-115. https://doi.org/10.31874/2309-1606-2021-27-2-7.