Ratnikov, Volodymyr. 2021. “The Enduring Relevance of Philosophy in the Education System. Part 1”. Filosofiya Osvity. Philosophy of Education 27 (1):154-70. https://doi.org/10.31874/2309-1606-2021-27-1-9.