Adorno, Theodor W. 2021. “Taboos on the Teaching Vocation: (Transl. From German by Mykhailo Boichenko and Vitaliy Bryzhnik)”. Filosofiya Osvity. Philosophy of Education 26 (2):168-87. https://doi.org/10.31874/2309-1606-2020-26-2-12.