Adorno, Theodor W. 2020. “Education After Auschwitz: (translation, Annotation and Notes by Vitaliy Bryzhnik, Edited by Mikhail Boychenko)”. Filosofiya Osvity. Philosophy of Education 25 (2):82-99. https://doi.org/10.31874/2309-1606-2019-25-2-4.