Hirnyy, Oleg. 2016. “Andrzej GRZEGORCZYK: Biographical Sketch. Translation and Prepress by Oleg HIRNYY”. Filosofiya Osvity. Philosophy of Education 18 (1):238-41. https://doi.org/10.31874/2309-1606-2016-18-1-238-241.