Stepin, Vyacheslav S. 2017. “Typology of Scientific Rationality and Synergy”. Filosofiya Osvity. Philosophy of Education 20 (1):6-29. https://doi.org/10.31874/2309-1606-2017-20-1-6-29.