POMOHAIBO, V. Philosophy of life in successful community. Filosofiya osvity. Philosophy of Education, v. 24, n. 1, p. 128-141, 4 dez. 2019.