ADORNO, T. Upbringing – why?. Filosofiya osvity. Philosophy of Education, v. 24, n. 1, p. 6-23, 4 dez. 2019.