KIYASHENKO, L.; GOLOFAST, A. Flint models in sparks of interdisciplinarity. Filosofiya osvity. Philosophy of Education, v. 23, n. 2, p. 176-191, 27 dez. 2018.