DOBRONRAVOVA, I. Cognitive Foundations for Educational Strategies. Filosofiya osvity. Philosophy of Education, v. 23, n. 2, p. 134-145, 27 dez. 2018.