GOMILKO, O. ‘Saving Deficiency’ as Ontology of the Humanbody. Filosofiya osvity. Philosophy of Education, v. 13, n. 2, 30 dez. 2013.