SHAKUN, N. All-Ukrainian Philosophical Reading in Memory of Volodymyr Shevchenko (February, 17, 2012, Chernihiv). Filosofiya osvity. Philosophy of Education, v. 11, n. 1-2, 30 dez. 2012.