KURBATOV, S. Innovation as a Main Tool of Development of Information Society. Filosofiya osvity. Philosophy of Education, v. 11, n. 1-2, 30 dez. 2012.