LYAKH, V. Information Society and Searches for a New Educational Paradigm. Filosofiya osvity. Philosophy of Education, v. 8, n. 1-2, 1 dez. 2009.