VASHCHENKO, K. Values of Education As a Subject of Scholarly Analysis. Filosofiya osvity. Philosophy of Education, v. 6, n. 1, 30 dez. 2007.