CHOROLSKA, T. Original Interpretation of Man’s Existence and Essence made by M. I. Pirogov. Filosofiya osvity. Philosophy of Education, v. 3, n. 1, 1 abr. 2006.