PYVOVAROVA, O. Lateral Thinking and Methods of its Development. Filosofiya osvity. Philosophy of Education, v. 3, n. 1, 1 abr. 2006.