Ratnikov, V. (2023). Uncertainty as a global phenomenon and its manifestations in education. Filosofiya Osvity. Philosophy of Education, 29(1), 180–201. https://doi.org/10.31874/2309-1606-2023-29-1-10