Adorno, T. W. (2021). Taboos on the teaching vocation: (Transl. from German by Mykhailo Boichenko and Vitaliy Bryzhnik). Filosofiya Osvity. Philosophy of Education, 26(2), 168–187. https://doi.org/10.31874/2309-1606-2020-26-2-12