Prepotenska, M. P., & Angelova, V. (2020). Interview with Vania Angelova. Filosofiya Osvity. Philosophy of Education, 26(1), 344–351. https://doi.org/10.31874/2309-1606-2020-26-1-21