Boiko, A., Dakhniy, A. Y., Karpenko, I. V., Menzhulin, V. I., Proleiev, S. V., Shashkova, L. O., & Boichenko, M. . I. (2020). Prospects for the development of philosophical education in Ukraine. Round Table. Filosofiya Osvity. Philosophy of Education, 26(1), 282–325. https://doi.org/10.31874/2309-1606-2020-26-1-18