Adorno, T. W. (2020). Education After Auschwitz: (translation, annotation and notes by Vitaliy Bryzhnik, edited by Mikhail Boychenko). Filosofiya Osvity. Philosophy of Education, 25(2), 82–99. https://doi.org/10.31874/2309-1606-2019-25-2-4