Hirnyy, O. (2016). Andrzej GRZEGORCZYK: Biographical sketch. Translation and Prepress by Oleg HIRNYY. Filosofiya Osvity. Philosophy of Education, 18(1), 238–241. https://doi.org/10.31874/2309-1606-2016-18-1-238-241