(1)
Boiko, A.; Dakhniy, A. Y.; Karpenko, I. V.; Menzhulin, V. I.; Proleiev, S. V.; Shashkova, L. O.; Boichenko, M. . I. Prospects for the Development of Philosophical Education in Ukraine. Round Table. Filos. osv. Philos. Educ. 2020, 26, 282-325.