[1]
Ratnikov, V. 2023. Uncertainty as a global phenomenon and its manifestations in education. Filosofiya osvity. Philosophy of Education. 29, 1 (Jul. 2023), 180–201. DOI:https://doi.org/10.31874/2309-1606-2023-29-1-10.