[1]
Ratnikov, V. 2022. The enduring relevance of philosophy in the education system. Part 2. Filosofiya osvity. Philosophy of Education. 27, 2 (Mar. 2022), 99–115. DOI:https://doi.org/10.31874/2309-1606-2021-27-2-7.