[1]
Ratnikov, V. 2021. The enduring relevance of philosophy in the education system. Part 1. Filosofiya osvity. Philosophy of Education. 27, 1 (Aug. 2021), 154–170. DOI:https://doi.org/10.31874/2309-1606-2021-27-1-9.