[1]
Boiko, A., Dakhniy, A.Y., Karpenko, I.V., Menzhulin, V.I., Proleiev, S.V., Shashkova, L.O. and Boichenko, M. I. 2020. Prospects for the development of philosophical education in Ukraine. Round Table. Filosofiya osvity. Philosophy of Education. 26, 1 (Dec. 2020), 282–325. DOI:https://doi.org/10.31874/2309-1606-2020-26-1-18.