[1]
Adorno, T.W. 2020. Education After Auschwitz: (translation, annotation and notes by Vitaliy Bryzhnik, edited by Mikhail Boychenko). Filosofiya osvity. Philosophy of Education. 25, 2 (Jul. 2020), 82–99. DOI:https://doi.org/10.31874/2309-1606-2019-25-2-4.