[1]
Hirnyy, O. 2016. Andrzej GRZEGORCZYK: Biographical sketch. Translation and Prepress by Oleg HIRNYY. Filosofiya osvity. Philosophy of Education. 18, 1 (Jun. 2016), 238–241. DOI:https://doi.org/10.31874/2309-1606-2016-18-1-238-241.