[1]
Knyazeva, H. 2012. Innovative –°omplexity: Emergency, Self-organization and Risk Management. Filosofiya osvity. Philosophy of Education. 11, 1-2 (Dec. 2012).